Return to Headlines

A Change in Leadership for J.J. Hill Montessori Magnet School

Dear J.J. Hill Montessori Magnet School Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after three years at J.J. Hill Montessori, I have decided to accept a new position as principal for Chelsea Heights Elementary School. I will continue as your principal through the end of the school year. 

 

My respect and appreciation for J.J. Hill Montessori students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have improved communication, strengthened our relationships and created a school culture of shared leadership that values what every child brings. We could not have accomplished so much without your support, and for that, I’m truly grateful.

 

The leadership team will identify two staff members and two parent/community members to be part of a school interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins is hoping to convene the group for principal candidate interviews in late May. We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for allowing to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at  J.J. Hill Montessori Magnet School enjoyable every day. 

 

Sincerely,

 

Maura Brink, Principal
J.J. Hill Montessori Magnet School

 


 

Nyob zoo txog Tsev Kawm Ntawv J.J. Hill Montessori Magnet cov tsev neeg,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau 3 xyoos rau hauv J.J. Hill Montessori, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau Chelsea Heights Elementary School lawm. Txawm li ntawd los kuv tseem yuav ua nej tus thawj xib hwb mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm J.J. Hill Montessori cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia.

 

Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb txhim kho tau txoj kev sib txuas lus zoo dua qub tuaj, txhawb peb txoj kev sib raug zoo thiab tsim muaj txoj kev sib koom ua thawj coj uas saib txhua txhia tus me nyuam txoj kev txawj ntse muaj nqis. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Cov thawj coj mam li nrhiav ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug niam txiv/neeg zej zog los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj sib ntsib rau thaum lub Tsib Hlis yuav tag. Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam 3 xyoos dhau los.  Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv J.J. Hill Montessori Magnet School txhua hnub.

 

Zoo siab,

 

Maura Brink, Thawj Xib Hwb
J.J. Hill Montessori Magnet School

 


 

Qoysaska J.J. Hill Montessori Magnet School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaan qorayaa ogeysiis ah in saddex sano ka dib anigoo maamule ka ahaa J.J. Hill Montessori aan hadda go’aansaday inaan aqbalo shaqo cusub anigoo maamule ka noqon doono Chelsea Heights Elementary School. Waxaan sii ahaan doonaa maamulihiinna inta ka hartay sannad-dugsiyeedka iskoolka. 

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha J.J. Hill Montessori awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waan jeclahay inaan imaado shaqada, oo aan arday walba dareensiiyo in la soo dhaweynayo, iyo la shaqeynta shaqaalaheena iyo macallimiinteena.

 

Wadajir ahaan, waxaynu hagaajinnay oo xoojinnay xiriirkeenna, annagoo isla markaana abuurnay dhaqan iskool oo ku saleysan hoggaan la wada leeyahay kaasoo qiimeeyo waxa uu cunug walba ku soo biiriyo iskoolka. Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Kooxda hoggaanka ila haysa waxay xulan doonaan labo shaqaale iyo labo qof oo ah waalid/xubin bulshada ka tirsan si ay uga mid noqdaan dadka su’aalaha ka qaadayo maamulaha imaan doono iskoolka. Mudane Andrew Collins oo ah Assistant Superintendent ayaa rajeynayo inuu aakhirka bishan May isku keeni doono kooxdan su’aalaha ka qaadi doono dadka u tartamayo jagada maamulaha. Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno maamulaha cusub annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo ka qabtid waddada loo marayo xulashada maamule cusub, fadlan ila soo xiriir.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba sadexdii sano ee la soo dhaafay. Waan u xiisi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska kuwaas oo ka dhigay shaqadii aan J.J. Hill Montessori Magnet School ka hayay mid loo soo xiiso maalin walba.

 

Qaddarin badan,

 

Maura Brink, Maamule
J.J. Hill Montessori Magnet School

 


 

Estimadas familias de J.J. Hill Montessori Magnet School,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciar que luego de tres años en J.J Hill Montessori, he decidido aceptar una nueva posición como directora de Chelsea Heights Elementary School. Continuaré como su directora hasta el final de este año escolar.

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de J.J. Hill Montessori hizo que ésta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros.

 

Juntos, hemos mejorado la comunicación, fortalecido nuestras relaciones y creado una cultura escolar de liderazgo compartido que valora los talentos de cada estudiante. No podríamos haber logrado todo esto sin su apoyo, por lo que estoy muy agradecida. 

 

El equipo de liderazgo identificará a dos empleados de la escuela y a dos padres/miembros de la comunidad para que sean parte del equipo de entrevista de la escuela. El Superintendente Asistente Andrew Collins espera convocar al grupo para entrevistas de candidatos a director a fines de mayo. Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para reunirse y conversar con su nuevo director, siguiendo las órdenes y pautas de salud estatales, antes de que comience el año escolar en el otoño. Por favor contáctenme si tienen preguntas sobre el proceso. 

 

Gracias por permitirme trabajar junto a ustedes y sus niños durante estos años. Extrañaré  a la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en  J.J. Hill Montessori Magnet School

 

Atentamente, 

 

Maura Brink, Directora

J.J. Hill Montessori Magnet School

 


 

LINK: Karen PDF