Return to Headlines

J.J. Hill Montessori Magnet School Announces New Principal

Dear J.J. Hill Montessori Magnet School Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for J.J. Hill Montessori. Please join me in welcoming Andrew Beard as your school’s new principal beginning in the 2020-21 school year.  

 

Dr. Beard brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. He has served as a teacher, equity coach, and most recently, as assistant principal for The Heights Community School. Dr. Beard understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each child brings. Throughout his career, he has created schoolwide systems to improve student achievement, strengthened reading, writing and math programming, and built relationships between students and staff to create a positive school culture. Additionally, Dr. Beard’s background in the classroom was in vocal music and he has a passion for bringing the arts into the school environment.

 

Dr. Beard is proud to continue the great work of J.J. Hill Montessori. He is excited to join a school community that works together to ensure every child has what they need to learn.  

 

Dr. Beard has excellent academic qualifications with a Bachelor of Music degree in Music Education from Concordia College in Moorhead, a Master of Music in Music Education degree from North Dakota State University and recently received his Doctorate degree in Educational Leadership from Concordia University in Saint Paul.

 

Principal Maura Brink and Dr. Beard will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2L6Qn0p). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community. 

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Dr. Beard, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting J.J. Hill Montessori Magnet School. 

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha J.J. Hill Montessori Magnet School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay iskoolka J.J. Hill Montessori. Fadlan ila soo dhaweeya Andrew Beard oo noqonayo maamulaha cusub ee iskoolkaaga laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2020-21. 

 

Dr. Beard wuxuu leeyahay waayo-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Wuxuu soo ahaa macallin, tababaraha arrimaha sinnaanta ardayda, iyo maamule-ku-xigeenka Heights Community School. Dr. Beard wuxuu fahansan yahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inuu la sameeyo shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah uu arday walba la yimaado iskoolka. Intii uu shaqeynayay, wuxuu abuuray nidaam heer iskool ah oo lagu horumarinayo guusha ardayda, lagu xoojinayo barnaamijyada akhriska iyo xisaabta, oo lagu dhisayo xiriirka u dhaxeeyo ardayda iyo shaqaalaha si iskoolku u yeesho jewi wanaagsan. Taa waxaa sii dheer, Dr. Beard waxay shaqadiisa fasalku aheyd luuqeynta muusikada, wuxuuna aad u daneeyaa inuu farshaxanka noqdo qeyb ka mid ah iskoolka.

 

Dr. Beard wuu ku faraxsan yahay inuu sii wado shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay J.J. Hill Montessori. Wuxuu aad u xiisaynayaa inuu ku soo biiro bulshada iskoolka ee ka wada shaqeyso hubinta in cunug walba uu helo waxa uu u baahan yahay inuu barto.  

 

Dr. Beard wuxuu leeyahay aqoon tayo sare leh isagoo shahaadada koowaad ku soo qaatay cilmiga Music Education (Concordia College - Moorhead), shahaadada labaad (oo ah Master) wuxuu ku soo qaatay cilmiga Music Education (North Dakota State University), waxuuna haatan shahaadada saddexaad (oo ah Doctorate) ku qaatay cilmiga Educational Leadership (Concordia University - Saint Paul).

 

Maamule Maura Brink iyo Dr. Beard waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa kala-guur sahlan iyo in si fiican ay u billaabato waxbarashada sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad u caawisid, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban: short survey (https://bit.ly/2SDBK92). Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo inuu maamulaha cusub fahmo waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga.

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Dr. Beard annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay J.J. Hill Montessori Magnet School. 

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

 

Estimada comunidad de J.J. Hill Montessori Magnet School, 

 

Estoy complacido de informar que he elegido a un nuevo líder para J.J. Hill Montessori. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Andrew Beard como su nuevo director escolar comenzando el año escolar 2020-21.  

 

El Dr. Beard tiene vasta experiencia ayudando a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser como son. Él ha trabajado como maestro, capacitador en equidad y recientemente, como subdirector en The Heights Community School. Dr. Beard comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y fomentar los talentos únicos de cada estudiante. A través de su carrera, él ha creado sistemas escolares para mejorar el desempeño de los estudiantes, fortalecer los programas de lectura, escritura y matemáticas y construir relaciones entre estudiantes y empleados para crear una cultura escolar positiva. Además, Dr. Beard tiene experiencia en el salón de clases como maestro de coro y su pasión es acercar las artes al ambiente escolar. 

 

Dr. Beard está orgulloso de continuar el gran trabajo que se lleva a cabo en J.J. Hill Montessori. Él está emocionado de unirse a una comunidad escolar que trabaja junta para asegurar que cada niño tenga lo que necesita para aprender.

 

Dr. Beard tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Educación Musical de Concordia College en Moorhead, una Maestría en Educación Musical de North Dakota State University y recibió recientemente su doctorado en Liderazgo Educacional de Concordia University en Saint Paul.

 

La directora Maura Brink y Dr. Beard trabajarán juntos para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, por favor tómense un momento para contestar una  corta encuesta (https://bit.ly/2YCdfgl). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nuevo director comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para reunirse con Dr. Beard, siguiendo las órdenes del estado y las pautas de salud, antes de que comience la escuela en el otoño. Si tienen preguntas, por favor contáctenme en el  651-767-8152. Gracias por apoyar a J.J. Hill Montessori Magnet School. 

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente

 


 

Nyob zoo txog J.J. Hill Montessori Magnet School cov tsev neeg, 

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau J.J. Hill Montessori lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Andrew Beard uas yog tus thawj xib hwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2020-21 mus.

 

Dr. Beard muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv, ib tug kws qhia kom yuav tsum muaj kev pab txaus rau txoj kev kawm ntawv, thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus lwm thawj xib hwb rau The Heights Community School. Dr. Beard nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb. Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, nws tau tsim muaj txoj kab ke kawm ntawv thoob plaws hauv tsev kawm ntawv los ua kom cov tub ntxhais kawm tau ntawv zoo thiab txawj nyeem ntawv, sau ntawv thiab ua leb, thiab tsim txoj kev sib raug zoo nrog cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm kom muaj kev sib ntseeg siab hauv tsev kawm ntawv. Ntxiv qhov nov, Dr. Beard qhov keeb kwm hauv chav qhia ntawv yog qhia yas suab thiab nws nyiam kom muaj tej txuj no rau hauv tsev kawm ntawv.  

 

Dr. Beard zoo siab yuav los ua tes dej num zoo hauv J.J. Hill Montessori txuas ntxiv mus. Nws zoo siab tias yuav los koom tes ua dej num nrog cov neeg hauv tsev kawm ntawv thiab pab kom txhua tus me nyuam muaj yam uas lawv xav tau los kawm.

 

Dr. Beard muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Music Degree) rau kev qhia suab paj nruag los ntawm Concordia College, Moorhead, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Music in Music Education Degree) rau kev qhia suab paj nruag los ntawm North Dakota State University thiab nyuam qhuav tsis ntev no nws tau txais nws daim Doctorate degree rau kev ua thawj coj rau fab kev kawm los ntawm Concordia University hauv Saint Paul.

 

Thawj xib hwb Maura Brink thiab Dr. Beard yuav koom tes ua dej num pab kom qhov kev hloov thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov (https://bit.ly/3cmO99r). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm ntsig txog kev noj qab nyob zoo no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog Dr. Beard tham, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab J.J. Hill Montessori Magnet School. 

 

Zoo siab,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

LINK: Karen Translation