Return to Headlines

Leadership Change at J.J. Hill Montessori

May 24, 2017


Dear J.J. Hill Montessori Families,


I’m writing to share news that may come as a surprise. With mixed emotions, I have requested a new leadership opportunity within Saint Paul Public Schools. I have learned a lot about Montessori but I feel my experience is more suited to meet the needs of children in a more traditional setting. I will remain your principal through the end of this school year.


My respect and appreciation for J.J. Hill’s students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 
Together we have strengthened our school community even through difficult times. I will cherish all the wonderful relationships that I’ve created over the past year at J.J. Hill.

Change is never easy, but your opinion is important in the search for a new principal to lead J.J. Hill. With your input, I am confident that the superintendent will choose a qualified and inspiring leader in the coming weeks.

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your children. I will miss each of you.


Sincerely,


Fatima Lawson, Principal

J.J. Hill Montessori
  
 

 
ESPAÑOL
 

24 de mayo, 2017


Estimadas familias de J.J. Hill Montessori,


Les escribo para compartir con ustedes novedades que pueden ser una sorpresa. Con emociones encontradas, he solicitado una nueva oportunidad de liderazgo dentro de las Escuelas Públicas de Saint Paul. He aprendido mucho sobre Montessori, pero pienso que mi experiencia está más enfocada en las necesidades de niños en un ambiente educacional más tradicional. Seguiré siendo su directora hasta el final de este año escolar.  


Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de J.J. Hill han hecho que esta decisión no sea fácil. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y a trabajar con nuestros dedicados maestros y empleados.

Juntos hemos fortalecido nuestra comunidad escolar durante difíciles momentos.  Aprecio todas las maravillosas relaciones que he creado durante el último año en J.J. Hill.


Los cambios nunca son fáciles, pero su opinión es importante en la búsqueda de un nuevo director para liderar J.J. Hill. Hay una encuesta disponible en spps.org/jjhill y en nuestra oficina de la escuela hasta el 1 de junio. Con su opinión, estoy confiada que el superintendente elegirá a un líder calificado e inspirador en las próximas semanas.

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y sus niños. Los extrañaré.


Atentamente,


Fatima Lawson, Directora

J.J. Hill Montessori

 

 
SOOMAALI 
 

Maajo (May) 24, 2017


Qoysaska Iskuulka J.J. Hill Montessori,


Waxaan rabaa inaan idiin sheego warbixin laga yaabo inay la-yaab idin ku noqoto. Waxaan go’aansaday inaan ka qabto xil cusub oo hoggaamineed Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul. Wax badan ayaan ka bartay barnaamijka Montessori, laakiin khibradayda shaqo waxaad mooddaa inay aad ugu habboontahay ardayda ka qayb-qaadata barnaamijyada waxbarasho ee caadiga ah. Inta sanad-dugsiyeedka ka dhiman, waxaan sii ahaan doonaa maamulihiina iskuulka.


Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha J.J. Hill ayaa ka dhigaysa go’aankan mid adag. Waxaan jeclahay inaan shaqqada imaado anoo ka caawinaya in arday walba uu dareemo in si fiican loo soo dhaweeyay islamarkaana aan la shaqeeyo macallimiinteena iyo shaqaalaha kale ee fir-fircoon.


Inagoo si wadajir ah u shaqaynayana waxaan xoojinnay iskuulkeena iyo bulshadeena iyadoo xilliyo adag ay ina soo mareen. Waxaan aad u qaddarinayaa xiriirka wanaagsan een idin la yeeshay sanadkii aan ka shaqaynayay iskuulka J.J. Hill.


Is-baddalku ma sahlana, laakiin fikradihiina iyo taladiinu waa muhiim marka iskuulka Hoose ee J.J. Hill loo raadinayo maamule cusub. Waxaa bartan spps.org/jjhill hadda diyaar ku ah ra’yi-uruurin aad ku soo gudbin karto fikraddaada, waxaad sidoo kale xafiiska iskuulka ka heli kartaa mid qoraal ah ilaayo Juun 1.  Waxaan ku rajo waynahay in toddobaadyada soo socda uu hoggaamiyaha/Kormeeraha iskuulladu soo xuli doono maamule karti leh islamarkaana u qalma shaqada.

Waxaan idiin ka mahad celinayaa fursadda aad ii siiseen inaan idin la shaqeeyo idinka iyo ilmahiinaba saddexdii sano ee la soo dhaafay. Dhammaantiin waan idiin xiisi doonaa.Mahadsanidiin,


Fatima Lawson, Maamule

J.J. Hill Montessori

 

 

 
HMOOB
 

Lub Plaub Hlis Tim 24, 2017


Nyob zoo txog cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm ntawv hauv J.J. Hill Montessori,


Kuv sau tsab ntawv no los qhia rau nej txog ib qho xov uas tej zaum yuav ua rau nej ceeb. Nrog rau kev zoo siab thiab tu siab sib xyaws, kuv tau thov mus ua ib txoj hauj lwm tshiab nyob rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos lawm uas yog ua ib tug thawj coj. Kuv tau kawm ntau yam txog tus khoos kas Montessori tiam sis kuv pom hais tias kuv txoj kev txawj kev paub yog ib yam pab tau rau cov me nyuam uas kawm hauv cov tsev kawm ntawv raws li ib txwm kawm los dua. Kuv tseem yuav yog nej tus thawj tswj tsev kawm ntawv mus kom txog rau thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.


Kuv txoj kev hwm thiab nco txiaj ntsig ntawm J.J. Hill cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm rau kuv yog ib qho uas ua rau kuv tau txiav txim siab nyuaj heev txog qhov nov. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab txhua tus me nyuam kom lawv mloog li muaj kev tos txais, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab xib hwb uas mob siab qhia. Txawm tias tau muaj tej lub sij hawm nyuaj los peb yeej sib koom tes txhawb peb lub tsev kawm ntawv kom khov kho. Kuv yuav nco txhua tus neeg uas kuv tau ntsib nyob rau J.J. Hill xyoo no.


Txoj kev hloov yeej tsis yooj yim, tiam sis nej cov tswv yim yog ib qho tseem ceeb uas yuav pab tau rau txoj kev nrhiav ib tug thawj tswj tshiab los coj J.J. Hill. Peb muaj ib daim ntawv soj ntsuam nyob rau hauv peb qhov website ntawm ps.org/jjhill thiab nyob rau hauv chav ua hauj lwm hauv peb lub tsev kawm ntawv tam sim no mus txog rau thaum lub Rau Hli tim 1. Nrog rau nej cov tswv yim, kuv ruaj siab hais tias ob peb lim tiam tom ntej no tus thawj coj superintendent yuav xaiv tau ib tug thawj tswj tsim nyog thiab mob siab los coj nej lub tsev kawm ntawv.

Ua nej tsaug uas nej tau muab lub cib fim rau kuv los ua hauj lwm pab rau nej thiab nej tus me nyuam. Kuv yuav nco nej txhua tus.


Ntawm lub siab dawb paug,


Fatima Lawson, Principal

J.J. Hill Montessori