Return to Headlines

A New Principal Announced for John A. Johnson Achievement Plus

Hmoob | EspañolSoomaali | karen

 

Dear John A. Johnson Achievement Plus Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for John A. Johnson Achievement Plus that some of you may already know. Please join me in welcoming Elizabeth Cherek as your school’s new principal this fall.

 

Ms. Cherek brings a wealth of experience in helping our youngest students succeed. She has served as a Pre-K, kindergarten and elementary teacher, a staff coach to support early learning programs, and most recently, as a continuous improvement specialist for John A. Johnson to help improve student achievement. Ms. Cherek understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each child brings. Throughout her career, she has created schoolwide systems to provide individual support to students and mentored staff to help improve their skills. She values the importance of building relationships and helping all students and families feel represented and accepted for who they are.

 

Ms. Cherek is proud to continue the great work of John A. Johnson and supports its vision to ROAR (relationships, opportunities for all, academic achievement and responsibility).

 

Ms. Cherek has excellent academic qualifications with both a Bachelor of Arts degree in anthropology and a Bachelor of Science degree in Education from the University of Wisconsin-Madison, and a Master of Education degree in curriculum and instruction with a specialization in reading.

 

Ms. Cherek is working with staff and teachers to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will also have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting John A. Johnson.

 

Sincerely,

Joe Gothard

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog John. A. Johnson Achievement Plus cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv tau xaiv ib tug thawj coj tshiab rau John. A. Johnson Achievement Plus uas tej zaum nej ib txhia twb paub lawm.  Thov koom nrog kuv tos txais Elizabeth Cherek uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab rau lub caij nplooj zeeg no.

 

Ms. Cherek coj kev txawj ntau heev los pab rau peb cov me nyuam txoj kev kawm kom tau ntawv.  Nws tau ua xib hwb rau qib Pre-K, qib K rau hauv tsev kawm ntawv theem qis, txhawb cov neeg ua hauj lwm kom muaj khoos kas kawm zoo, thiab txuas zws los no, nws txhawb txoj kev kawm tshwj xeeb kom zoo ntxiv los pab rau John A. Johnson kom tub ntxhais kawm tau ntawv.  Ms. Cherek to taub txog kev tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg thiab txaus siab rau txhua txoj kev paub uas me nyuam muaj.  Txij li nws tau ua hauj lwm los, nws tau tsim kev pab thoob plaws rau hauv cov tsev kawm ntawv los txhawb txhua tus tub ntxhais kawm thiab pab kom cov neeg ua hauj lwm txawj qhia ntawv.  Nws pom txoj kev sib raug zoo thiab pab txhua tus tub ntxhais kawm thiab txhua tsev neeg kom lawv mloog li lawv yog ib cov sawv cev rau hauv tsev kawm ntawv yog ib qhov tseem ceeb thiab muaj nqis heev.  

 

Ms. Cherek txaus siab ua tes dej num zoo hauv A. Johnson thiab txhawb lub zeem muag ntxiv mus kom muaj kev sib raug zoo, cib fim rau txhua tus, kawm kom tau ntawv thiab muaj kev thaj tsob. 

 

Ms. Cherek muaj kev kawm tsim nyog los ntawm nws daim B. A. rau anthropology, daim B. S. degree rau Education hauv University of Wisconsin-Madison, thiab daim Master of Education degree txog kev npaj cov ntawv kawm thiab qhia ntawv tshwj xeeb rau kev nyeem ntawv.

 

Ms. Cherek ua hauj lwm nrog cov neeg ua hauj lwm thiab qhia ntawv kom txoj kev hloov thawj coj no mus tau yooj yim thiab pib muaj zog zis rau xyoo uas yuav rov pib kawm ntawv no.  Ib qho kev pab, thov nej siv sij hawm teb daim ntawv soj ntsuam hauv https://bit.ly/2J48GUn.  Daim ntawv no yuav pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txoj kev muaj nqis thiab yam twg yog yam uas yuav xub ua rau hauv nej lub tsev kawm ntawv tsoom zej.

 

Nej yuav muaj caij ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab rau thaum tsev kawm ntawv muaj lub koom txoos uas yuav los tom ntej no ua ntej tsev kawm ntawv pib rau thaum lub caij nplooj zeeg.  Yog nej muaj lus nug, hu rau kuv 651-767-8152.   Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb tsev kawm ntawv John A. Johnson.

 

Ntawm txoj kev zoo siab,

Joe Gothard

Joe Gothard – Tuam thawj xib hwb

 


Estimadas familias y empleados de John. A. Johnson Achievement Plus,

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he elegido a una nueva líder para John A. Johnson Achievement Plus que puede que ustedes ya conozcan. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Elizabeth Cherek como su nueva directora comenzando este otoño.  

 

La Sra. Cherek tiene vasta experiencia en ayudar a que nuestros estudiantes más pequeños tengan éxito. Ella ha trabajado como maestra de Pre-K, kindergarten y de primaria, como capacitadora para apoyar los programas de aprendizaje pre-escolar, y recientemente, como especialista de mejoramiento continuo de John A. Johnson para ayudar a mejorar el desempeño de los estudiantes. La Sra. Cherek comprende la importancia de colaborar con empleados y familias y apoya los talentos únicos que tiene cada niño. A lo largo de su carrera, ella ha creado sistemas escolares para proporcionar apoyo individual a los estudiantes y ha trabajado con empleados para que mejoren sus habilidades. Ella valora la importancia de crear relaciones y ayudar a todos los estudiantes y familias para que se sientan representados y aceptados por ser como son.

 

La Sra. Cherek está orgullosa de continuar el gran trabajo de John A. Johnson y apoya la visión de ROAR (relaciones, oportunidades para todos, logro académico y responsabilidad).

 

La Sra. Cherek tiene excelentes calificaciones académicas con un Bachillerato de Artes en antropología y un Bachillerato en Ciencias en educación de University of Wisconsin-Madison y una Maestría en Educación en currículo e instrucción con una especialización en lectura.

 

La Sra. Cherek está trabajando con los empleados y maestros para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, por favor tómense un momento para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2GBO1E0). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nueva directora comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.  

 

Ustedes también tendrán la oportunidad de conocer a su nueva directora en un evento escolar a ser programado antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen cualquier pregunta, por favor contáctenme en el 651-767-8152. Gracias por apoyar a John A. Johnson.

 

Atentamente,

Joe Gothard


Joe Gothard
Superintendente

 


Qoysaska iyo Shaqaalaha Mudnaanta leh ee John. A. Johnson Achievement Plus

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan hoggaamiye cusub u magacaabay iskoolka John. A. Johnson Achievement Plus. Fadlan ila soo dhaweeya Elizabeth Cherek oo ah maamulahaaga cusub deyrtan.

 

Waxay Ms. Cherek hodan ka tahay xagga khibradda markay noqoto ku caawinta ardaydeenna inay guuleystaan. Waxay macallimad ka soo noqotay Pre-K, Kindergarten, iyo dugsiga hoose. Waxay aheyd tababare shaqaale si ay ugu hiilliso barnaamijka waxbarashada billowga ah ee cauurta. Waxayna markii ugu dambeysay aheyd khabiirka joogteynta horumarka iskoolka John. A. Johnson Achievement Plus si kor loogu qaado guusha ardayda.

 

Ms. Cherek way ku baraarugsan tahay muhiimadda ay leedahay in lala shaqeeyo shaqaalaha iskoolka, qoysaska, iyo in la aqbalo hibada qaaska ah ee uu arday walba ku soo biiriyo iskoolka. Taariikhdeeda shaqo markii la eego, waxay abuurtay nidaam sal ballaaran iskool ahaan si arday walba loo kaalmeeyo. Waxay la-taliye u noqotay shaqaalaha si ay u kobciyaan xirfaddooda. Waxay qaddarisaa muhiimadda uu leeyahay in xiriirka la wanaajiyo iyo in dhammaan ardayda iyo qoysaska la dareensiiyo inay iskoolka wax ku leeyihiin, lana soo dhaweynayo.

 

Ms. Cherek waxay ku han weyn tahay inay sii waddo shaqadii fiicnayd ee iskoolka John A. Johnson iyadoo hiil iyo garab u noqoneyso himilada iskoolka ee aheyd xiriir hagaajin, fursado loo simany yahay, guulo laga keeno waxbarashada, iyo masuuliyad-qaadasho (oo ROAR looga yaqaan iskoolka).

 

Ms. Cherek waxay leedahay taariikh waxbarasho oo aad u tayo fiican iyadoo shahaadada koowaad (BA) oo takhasuska Anthropology ah ka soo qaadatay jaamacadda University of Wisconsin-Madison, misana ay mar kale isla jaamacaddaas ka soo qaadatay shahaadada heerka labaad (M.Ed.) iyadoo ku soo takhasustay dejinta muqarrarka iyo wax baridda, qaasatan waxahriska.

 

Ms. Cherek waxay la shaqeyn doontaa shaqaalaha iskoolka iyo macallimiinta si loo helo kala-guur sahlan, una dardar-geliso sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad kaalintaada u qaadatid, fadlan wakhti yar ku bixi inaad ka jawaabtid fikrado-ururiyahan kooban short survey (https://bit.ly/2vr4k1p). Su’aalahan fikrado-ururiyaha ah waxay maamulaha cusub ka caawinayaan inay fahamto waxa uu iskoolkaagu qaddariyo iyo waxa mudnaanta u ah.

 

Waxaad fursad u heli doontaa la kulanka maamulahaaga taasoo dhici doonto intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad su’aal qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waxaad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay iskoolka John A. Johnson.

 

Qaddarin badan,

Joe Gothard

Joe Gothard
Superintendent

 

 


 KarenLetter