Return to Headlines

Leadership Change at Johnson Senior High School

Dear Johnson Senior High School Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after 8 years as your principal, I have decided to retire at the end of this school year.

 

My respect and appreciation for Johnson students, families and staff made this a difficult decision.

 

I love coming to work, helping each student feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. The work I’m most proud of at Johnson is helping develop the Govie Leaders program for student leadership at Johnson. This work is a powerful demonstration of what happens when students and adults in the school community work together to make the school a more inclusive and welcoming place for everyone.

 

At Johnson we have been able to maintain the long tradition of academic and athletic excellence while looking to the future of our students and school community. I could not have accomplished so much without your support and for that I’m truly grateful.

 

My leadership team will identify members of our school community to be part of a small interview team. Assistant Superintendent Billy Chan will convene the group for principal candidate interviews in April. You will receive a communication from Mr. Chan detailing the hiring process and timeline in the coming weeks.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last 8 years. I am always thankful when I hear from former students and staff about their time at Johnson. I will miss everyone who made my work so enjoyable.

 

Thank you.

 

Sincerely,

 

Micheal Thompson, Principal
Johnson Senior High School

 


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Johnson Senior High School,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv thiaj sau tsab ntawv no los qhia rau nej tias tom qab uas kuv tau los ua nej tus thawj xib fwb tau 8 lub xyoo, kuv yuav mus so hauj lwm rau thaum xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Johnson cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm.

 

Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia. Tes hauj lwm uas kuv txaus siab rau tshaj hauv Johnson yog pab tsim tsa qhov khoos kas Govie Leaders rau cov tub ntxhais kawm ntawv thawj coj hauv Johnson. Qhov hauj lwm no yog ib qho uas qhia tias muaj tej yam zoo tshwm sim thaum cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov laus hauv tsev kawm ntawv ua hauj lwm ua ke los ua kom lub tsev kawm ntawv muaj kev xam tas nrho txhua tus thiab tos txais sawv daws zoo.

 

Nyob rau hauv Johnson peb ib txwm ua tau zoo rau fab kev kawm thiab kev ua kis las tib lub sij hawm thaum uas nrhiav kev npaj tom ntej rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab txhua tus hauv tsev kawm ntawv. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, kuv yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob peb tug neeg hauv peb lub tsev kawm ntawv los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib fwb tshiab. Billy Chan uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj ua ke tham txog kev xam phaj cov neeg tuaj sib tw rau thaum lub Plaub Hlis. Mr. Chan mam li sau ntawv los qhia rau nej txog tus txheej txheem thiab lub caij nyoog nrhiav tus thawj xib fwb tshiab ob peb lub lim tiam tom ntej no.

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los nrhiav ntau lub cib fim rau nej mus ntsib thiab nrog nej tus thawj xib fwb tshiab tham, raws nraim li lub xeev cov lus sam fwm thiab cov lus qhia txog txoj kev noj qab haus huv, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog nej muaj lus nug txog tus txheej txheem no thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam 8 xyoo dhau los. Kuv zoo siab heev txhua zaus thaum kuv hnov cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm yav dhau los tham txog lawv lub sij hawm nyob rau Johnson. Kuv yuav nco txhua tus uas ua rau kuv txoj hauj lwm txaus nyiam.

 

Ua tsaug.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

 

Micheal Thompson, Thawj Xib Fwb
Johnson Senior High School

 


 

Estimadas familias de Johnson Senior High School,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciarles que después de ocho años como su director, he decidido jubilarme al final de este año escolar.

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, las familias y empleados de Johnson hicieron de esta una decisión difícil.

 

Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. El trabajo del que estoy más orgulloso en Johnson fue ayudar a desarrollar el programa Govie Leaders para el liderazgo estudiantil en Johnson. Este trabajo es una poderosa demostración de lo que sucede cuando los estudiantes y adultos de la comunidad escolar trabajan juntos para hacer de la escuela un lugar más inclusivo y acogedor para todos.

 

En Johnson hemos podido mantener la larga tradición de excelencia académica y deportiva mientras miramos hacia el futuro de nuestros estudiantes y la comunidad escolar. No podría haber logrado tanto sin su apoyo y por eso estoy realmente agradecido.

 

Mi equipo de liderazgo identificará a los miembros de nuestra comunidad escolar para que formen parte de un pequeño equipo de entrevistas. El Superintendente Asistente Billy Chan convocará a un grupo para entrevistas con los candidatos a director en abril. Ustedes recibirán una comunicación del Sr. Chan detallando el proceso de contratación y el cronograma en las próximas semanas.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer e interactuar con su nuevo director, siguiendo las órdenes estatales y las pautas de salud, antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen preguntas sobre el proceso, comuníquense conmigo.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes y sus hijos durante los últimos ocho años. Siempre estoy agradecido cuando escucho a ex alumnos y empleados sobre su tiempo en Johnson. Extrañaré a todos los que hicieron que mi trabajo fuera tan agradable.

 

Gracias.

 

Atentamente,

 

Micheal Thompson, Director
Johnson Senior High School

 


 

Qoysaska Qaaliga ah ee Johnson Senior High School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaa waxaan idin ogeysiinayaa ka dib 8 sano oo aan ahaa maamulahaaga inaan go'aansaday inaan shaqada ka fariisto dhammaadka sannad-dugsiyeedkan.

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Johnson awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan.

 

Waxaan jeclahay imaatinka shaqada, caawinta arday kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna, iyo macallimiinteena dedaalka badan. Wixii aan qabtay intii aan joogay Johnson ee aan aadka ugu hanweynahay waxay aheyd inaan wax ka dhisay barnaamijka Govie Leaders oo loogu talagalay hoggaamiyennimada ardayda dhigato Johnson. Shaqadani waa mid muujinaysa waxa dhaca markay ardayda iyo dadka waaweyn ee bulshada iskoolka wada shaqeeyaan si iskoolka looga dhigo mid loo wada dhan yahay oo soo dhaweyn u leh qof walba.

 

Johnson waxaan awoodnay inaan ilaalinno dhaqankii soo jireenka ahaa ee heer tacliin iyo heer ciyaaro isboortis oo tayo leh iyadoo la higsanayo mustaqbalka ardaydeenna iyo bulshada iskoolka. Wax badan kuma aan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Kooxda hoggaanka ii qaabilsan waxay aqoonsan doonaan xubno ka tirsan bulshada iskuulkeena inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Kaaliyaha Isu Duwaha Guud ee Iskoollada Billy Chan ayaa bisha  April gudaheeda isugu yeeri doono kooxda qaadaysa wareysiga maamulaha.Waxaad farriin ka heli doontaan Mr. Chan taasoo faahfaahinaysa habka shaqaalaynta iyo wakhtiga hawshan ay qaadaneyso toddobaadyada soo socda.

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kala duwan si aad ula kulantaan oo isu wareysataan maamulihiinna cusub annagoo raaceyna amarrada gobolka iyo talooyinka caafimaadka ka hor intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad wax su’aal ah ka qabtaan hawshan, fadlan ila soo xiriira.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba  8-dii sannadood ee la soo dhaafay. Waan ka mahadnaqaa mar walba oo aan farriin ka helo ardaydii hore iyo shaqaalihii hore iyagoo ka warramayo waayihii ay joogeen Johnson. Waan tebi doonaa qof kasta oo shaqadayda ka dhigay mid lagu farxo.

 

Mahadsanidiin.

 

Qaddarin badan,

 

Micheal Thompson, Maamulaha
Johnson Senior High School


Karen: Leadership Change at Johnson Senior High School