Return to Headlines

Johnson Senior Announces New Principal

Dear Johnson Senior High School Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Johnson Senior High School. Please join me in welcoming Jamil Payton as your school’s new principal beginning in the 2021-22 school year.

 

Mr. Payton brings a variety of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. He has served as a classroom teacher, cultural liaison, school administrator, assistant principal, and most recently, as principal of Hmong International Academy in the Minneapolis Public Schools. Mr. Payton understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each student brings. 

 

Mr. Payton looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Johnson Senior High School. He is an equity leader who values communication and works hard to provide access and opportunity for all students. Mr. Payton plans to provide a clear vision for Johnson that honors the school’s past, while looking to the future.

 

Mr. Payton has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts degree in professional communication from Metropolitan State University, a Master of Arts degree in professional counseling from Argosy University and an education administration licensure from St. Mary's University of Minnesota.

 

Principal Micheal Thompson and Mr. Payton will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://forms.gle/Kkbz5gf79qWTZziZ9).

 

This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Mr. Payton following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. 

 

Thank you for supporting your student and Johnson Senior High School. 

 

Sincerely,

Gothard signature

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Johnson Senior High School,   

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Johnson Senior High School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Jamil Payton uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2021-22 mus.

 

Mr. Payton muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Yav tas los nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv, tus saib xyuas kev lis kev cai, thawj coj hauv tsev kawm ntawv, lwm thawj xib fwb, thiab nyuam qhuav tsis ntev los no, nws yog tus thawj xib fwb hauv Hmong International Academy rau Minneapolis Public Schools. Mr. Payton nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb.

 

Mr. Payton zoo siab yuav koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog los ua tes dej num uas zoo heev hauv Johnson Senior High School txuas mus ntxiv. Nws yog ib tug thawj coj ncaj ncees uas saib txoj kev sib txuas lus muaj nqis thiab rau siab ua hauj lwm los pab kom muaj txoj hau kev thiab cib fim rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv. Nws yuav los npaj ib lub zeem muag kom meej rau Johnson kom muaj txoj kev hwm txog lub tsev kawm ntawv tej keeb kwm dhau los thaum nrhiav kev npaj rau yav tom ntej.

 

Mr. Payton muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts Degree) rau fab kev sib txuas lus los ntawm Metropolitan State University, kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts Degree) rau fab kev pab tswv yim los ntawm Argosy University thiab tau nws daim ntawv tso cai ua thawj coj rau hauv tsev kawm ntawv los ntawm St. Mary's University of Minnesota.

 

Thawj xib fwb Micheal Thompson thiab Mr. Payton nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb cov lus nug hauv daim ntawv soj ntsuam luv luv uas nyob rau hauv qhov link no https://forms.gle/TqQ4xj7wMdNwSrV87. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv. 

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los txiav txim siab nrhiav ob peb lub sij hawm txawv rau nej mus ntsib thiab tham nrog Mr. Payton, raws li lub xeev cov lus sam hwm thiab kev qhia txog txoj kev noj qab haus huv, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. 

 

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Johnson Senior High School. 

 

Zoo siab,

Joe Gothard
Superintendent


Estimada comunidad de Johnson Senior High School, 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a un nuevo líder para Johnson Senior High School.  Por favor acompáñenme en darle la bienvenida  a Jamil Payton  como su nuevo director comenzando el año escolar 2021-22.

 

El Sr.  Payton tiene mucha experiencia en ayudar a que todos los niños se sientan representados y aceptados por ser cómo son. Él ha trabajado  como  maestro del salón de clases, enlace cultural, administrador escolar, subdirector y  recientemente como director de Hmong International Academy en las Escuelas Públicas de Minneapolis. El Sr. Payton comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y acoge los talentos únicos de cada estudiante.

 

El Sr. Payton espera poder colaborar con las familias,  estudiantes, empleados y la comunidad para continuar el gran trabajo en Johnson Senior High School. Él es un líder de equidad que valora la comunicación y trabaja arduamente para brindar acceso y oportunidades a todos los estudiantes. El Sr. Payton planea brindar una visión clara para Johnson que honre el pasado de la escuela, mientras mira hacia el futuro.

 

El Sr. Payton tiene excelentes calificaciones académicas, con un título de Bachillerato en Artes en comunicación profesional de Metropolitan State University, una Maestría en consejería profesional de Argosy University y una licencia de administración educacional de St. Mary's University of Minnesota.

 

El director Micheal Thompson y el Sr. Payton trabajarán juntos para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo el próximo año escolar. Para ayudar, por favor tómese un momento para completar una corta encuesta  (https://forms.gle/J4YdCVAXrkSVADGW9). 

 

Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nuevo director comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para que conozcan al Sr. Payton, siguiendo las órdenes estatales y pautas de salud, antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen preguntas, por favor contáctenme en el 651-767-8152. 

 

Gracias por apoyar a su niño y a Johnson Senior High School. 

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente


Bulshada Qiimaha leh ee Johnson Senior High School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay iskoolka Johnson Senior High School. Fadlan ila soo dhaweeya Jamil Payton oo noqonayo maamulaha cusub ee iskoolkaaga laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2020-21.

 

Mr. Payton wuxuu leeyahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Wuxuu soo noqday macallin fasal, isku-xiraha iskoolka iyo dadyow leh dhaqan gooni ah, maamule iskool, maamule ku-xigeen, iyo isagoo ugu dambeyn ahaa maamulaha iskoolka Hmong International Academy ee ka tirsan degmada Minneapolis Public Schools. Mr. Payton wuxuu fahansan yahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inuu la sameeyo shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah ee arday walba. 

Mr. Payton wuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo qoysaska, ardayda, shaqaalaha, iyo bulshada oo uu sii wado shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay Johnson Senior High School. Waa hoggaamiye u doodo sinnaanta waxbarashada kaasoo qiimeeyo wada xiriirka isagoo ku dedaalo inuu ardayda u sameeyo marin oo uu fursad siiyo dhammaantood. Mr. Payton wuxuu qorsheynayaa inuu keeno himilo cad oo ka tarjumeyso hadafkii hore ee Johnson isagoo isla markaana isha ku hayo mustaqbalka.

 

Mr. Payton wuxuu leeyahay aqoon tayo sare leh isagoo shahaadada koowaad ku soo qaatay cilmiga xiriiridda Bachelor of Arts ahaan (Metropolitan State University), shahaadada labaadna oo ah Master of Arts ku soo qaatay cilmiga la-talinta ardayda (Argosy University), wuxuu kaloona soo diyaariyay laysinka maamulidda waxbarashada (St. Mary's University of Minnesota).

Maamulaha iskoolka Micheal Thompson iyo Mr. Payton waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa kala-guur sahlan iyo in si fiican ay u billaabato waxbarashada sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad u caawisid, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban short survey (https://forms.gle/hKF5udPcLGugREyt7).

 

Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo inuu maamuluhu fahmo waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga.

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Mr. Payton annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Johnson Senior High School. 

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Isu-Duwaha Guud