Return to Headlines

Leadership Change at Farnsworth Aerospace Upper

Dear Farnsworth Aerospace Campus Community,

 

I am writing to inform you of an upcoming change in our leadership team at Farnsworth Aerospace. Principal Hamilton E. Bell will be retiring after serving as the principal of Farnsworth Upper for the past 10-plus years. His last day with SPPS will be Dec. 30. I want to thank him for his investment and dedication to our students and families in Saint Paul and wish him all the best in retirement! 

 

As we move forward in selecting the next principal of Farnsworth Aerospace, we want to make sure you are informed and involved. We will miss Principal Bell at Farnsworth Aerospace, and SPPS is working to find an excellent leader for this community.

 

We will share more information about the principal selection process in the coming weeks, and the community will be kept informed as we move forward with this process. As has been the case in the past, the first interview will involve an interview team that includes two staff members and two community members, with the intention of selecting a new principal who will start before we return to school after the holiday break. 

 

Once the new leader of Farnsworth Aerospace is selected, we will share a simple survey with families and staff. This online survey will serve as a great opportunity for the school community to share what you believe the most important priorities are for your new leader and identify what you are most proud of about your school. 

 

Thank you for supporting Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

Sincerely,

 

Billy Chan

Assistant Superintendent


Nyob Zoo Txog Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Aerospace Campus Cov Tsev Neeg,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej txog tej yam uas yuav hloov kev thawj coj rau hauv Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Aerospace.  Thawj xib fwb Hamilton E. Bell yuav so hauj lwm tom qab uas nws ua thawj xib fwb rau hauv Farnsworth Aerospace tau li kaum xyoos ntau dhau los.  Nws hnub xaus yog lub Kaum Ob Hlis tim 30.  Kuv xav ua nws tsaug rau tej uas nws tau kub siab lug pab peb cov tub ntxhais kawm thiab cov tsev neeg hauv Xees Phos no, thiab xav kom nws ntsib txoj kev noj qab nyob zoo rau thaum nws so hauj lwm no.

 

Nyob rau lub sij hawm uas peb yuav xaiv dua ib tug thawj xib fwb rau hauv Farnsworth Aerospace, peb xav qhia kom nej paub thiab muaj sij hawm koom tes.  Peb yuav nco thawj xib fwb Hamilton E. Bell hauv Farnsworth Aerospace, thiab peb yuav ua zoo xaiv kom tau ib tug thawj coj zoo rau hauv lub tsev kawm ntawv.

 

Lim tiam puav tom ntej no peb li qhia txog tus txheej txheem xaiv thawj xib fwb los rau nej, thiab yuav qhia los rau sawv dawb paub tsis tu ncau rau thaum peb pib tus txheej txheem mus lawm.  Tib yam li yav tag los, thawj zaug uas nrog tus neeg tuaj txais hauj lwm ntawd tham ces yuav muaj li ob tug neeg hauj lwm thiab ob tug neeg hauv zej zog nrog tham, thiab yuav xaiv kom tau ib tug thawj xib fwb tuaj ua hauj lwm ua ntej peb so lub caij ntuj no rov qab tuaj kawm ntawv.

 

Thaum xaiv tau tus thawj coj tshiab rau hauv Farnsworth Aerospace lawm, peb yuav muaj ib qhov kev soj ntsuam me me rau cov tsev neeg thiab cov neeg hauj lwm sawv daws.  Qhov kev soj ntsuam online no yuav pub lub cib fim rau sawv daws qhia seb yam twg yog yam uas sawv daws xav kom tus thawj coj tshiab xub ua rau hauv tsev kawm ntawv thiab qhia tej yam uas nej muaj kev zoo siab tshaj rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa Tsev Kawm Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

Ntawm Txoj kev Zoo Siab,Billy Chan

Lwm Tuam Thawj Xib Fwb