Return to Headlines

Leadership Update

Dear Farnsworth Aerospace Campus Community,

 

I am writing to provide you with an update on our search for Hamilton E. Bell’s replacement as principal of Farnsworth Aerospace Upper Campus. The district has decided to pause its search for a permanent replacement and resume the search in the spring. Our goal is to ensure we find the best leader for Farnsworth Upper and our community.

 

I am working closely with Farnsworth Upper to create the best possible temporary leadership team for the remainder of the 2022-23 school year. 

 

We will update our school community as soon as we can. Thank you for supporting Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

Sincerely,Billy Chan

Assistant Superintendent


 

Nyob zoo txog Farnsworth Aerospace cov tsev neeg,

 

Kuv muaj xov tshiab xav qhia rau nej txog peb kev nrhiav tus thawj xib fwb tshiab los tuav Hamilton E. Bell tes dej num uas ua thawj xib fwb rau hauv Farnsworth Aerospace Upper Campus. Hauv paus tsev kawm ntawv tau txiav txim siab muab txoj kev nrhiav tus thawj xib fwb tshiab ncua mus rau thaum lub caij nplooj hlav lawm, es thaum ntawd mam rov nrhiav dua. Peb lub hom phiaj yog nrhiav kom tau ib tug thawj coj zoo tshaj plaws rau Farnsworth Upper thiab peb lub zej zos.

 

Kuv tab tom koom tes nrog Farnsworth Upper los nrhiav ib pab thawj coj kom zoo tshaj los saib xyuas lub tsev kawm ntawv no ib ntus mus kom tas xyoo kawm ntawv 2022-23.

 

Peb mam qhia ntxiv los rau peb cov niam txiv sai li sai tau. Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

Ntawm Lub Siab Dawb Paug,

 

 

Billy Chan

Assistant Superintendent