Return to Headlines

Farnsworth Announces Interim Principal

Dear Farnsworth Aerospace Upper Campus Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected an interim leader for Farnsworth Aerospace Upper Campus. Please join me in officially welcoming Peter Christensen as your school’s interim principal, for the remainder of the 2022-23 school year.

 

As previously communicated, the district has decided to pause its search for a permanent replacement and resume the search in the spring. Our goal is to ensure we find the best leader for Farnsworth Upper and our community.

 

Principal Christensen is a veteran Saint Paul Public Schools principal. He retired as the Executive Director for High School Education in 2009 after ten years as principal at Battle Creek Middle School and assistant principal positions at Humboldt, Johnson and Highland.  Since his retirement, he has worked for the Wallin Education Foundation, was principal of Minneapolis North High School, and returned to serve as substitute principal at more than twenty Saint Paul Public School sites. His long-term assignments include Capitol Hill Magnet, Jackson, Highland Park Senior, Washington Technology, and two different multiple week assignments at Farnsworth.

 

You can expect to hear from Principal Christensen directly very soon. He is pleased to, again, serve at Farnsworth; a school of unique opportunities for students with a faculty of dedicated and talented teachers. Principal Christensen looks forward to continuing the Hamilton E. Bell legacy.

 

Thank you for supporting your child and Farnsworth Aerospace Upper Campus. 

 

Sincerely,

Joe Gothard

Superintendent


Nyob zoo txog Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Aerospace Upper Campus cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia los rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab uas los ua ib ntus rau Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Aerospace Upper Campus lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Peter Christensen los ua nej lub tsev kawm ntawv tus thawj xib fwb ib ntus, mus kom tag xyoo kawm ntawv 2022-23.

 

Raws li tau hais dhau los, hauv paus tsev kawm ntawv tau txiav txim siab muab txoj kev nrhiav tus thawj xib fwb tshiab rau lub tsev kawm ntawv no ncua lawm es mam rov pib nrhiav dua thaum lub caij nplooj hlav. Peb lub hom phiaj yog yuav nrhiav kom tau ib tug thawj coj uas zoo tshaj plaws rau Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Upper thiab peb lub zej zos.

 

Thawj Xib Fwb Christensen tau ua thawj xib fwb rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ntau xyoo lawm. Nws tau so hauj lwm ua tus Executive Director rau Tsev Kawm Ntawv Theem Siab rau xyoo 2009 tom qab kaum xyoo uas tau ua thawj xib fwb rau hauv Battle Creek Middle School thiab lwm thawj xib fwb rau hauv Humboldt, Johnson thiab Highland. Txij li nws so hauj lwm los, nws tau ua hauj lwm rau hauv Wallin Education Foundation, nws tau ua tus thawj xib fwb rau hauv Minneapolis North High School, thiab tau rov qab los ua tus thawj xib fwb hloov rau ntau tshaj 20 lub tsev kawm ntawv hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Nws tau ua hauj lwm ntev rau hauv Tsev Kawm Ntawv Capitol Hill Magnet, Jackson, Highland Park Senior, Washington Technology, thiab tau ua ob txoj hauj lwm tau ntau lub lim tiam rau hauv Farnsworth.

 

Thawj Xib Fwb Christensen mam tiv tauj nej sai sai tom ntej no. Nws zoo siab heev uas tau rov qab los ua hauj lwm rau hauv Farnsworth; ib lub tsev kawm ntawv uas muaj ntau yam cib fim tshwj xeeb rau tub ntxhais kawm ntawv thiab muaj cov neeg ua hauj lwm uas mob siab thiab cov xib fwb uas txawj ntse. Thawj Xib Fwb Christensen tos ntsoov yuav los ua tes dej num uas Hamilton E. Bell tau pib txuas ntxiv mus.

 

Ua tsaug uas nej txhawb nqa nej tus me nyuam thiab Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

 

Ntawm Lub Siab Dawb Paug,

Joe Gothard

Superintendent