Return to Headlines

Leadership Update at Farnsworth Upper

Dear Farnsworth Aerospace Campus Community,

 

I am writing to provide you with an update on our search for a full-time principal for Farnsworth Aerospace Upper Campus. We are grateful for Peter Christensen’s leadership, and as you know, he will continue through the remainder of the 2022-23 school year. 

 

The district will post the principal position later this week, and we anticipate beginning the interview process after SPPS Spring Break in early April. Our goal continues to be finding the best leader for Farnsworth Upper and our community. 

 

We will share more information about the principal selection process in the coming weeks, and the community will be kept informed as we move forward with this process. As has been the case in the past, the first interview will involve an interview team that includes two staff members and two community members, with the intention of selecting a new principal who will begin at the start of the 2023-24 school year and will have the opportunity to be involved in budget matters and strategic planning.

 

Once the new leader of Farnsworth Aerospace is selected, we will share a simple survey with families and staff. This online survey will serve as a great opportunity for the school community to share what you believe the most important priorities are for your new leader and identify what you are most proud of about your school. 

 

Thank you for supporting Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

In Partnership,Dr. Adam Kunz, Assistant Superintendent


Nyob zoo txog Farnsworth Aerospace Campus cov tsev neeg,

 

Kuv muaj xov tshiab xav qhia los rau nej txog qhov uas peb nrhiav ib tug thawj xib fwb tshiab rau Farnsworth Aerospace Upper Campus. Peb ua tsaug rau Peter Christensen txoj kev thawj coj, thiab raws li nej twb paub lawm, nws tseem yuav ua nej tus thawj xib fwb mus kom tas xyoo kawm ntawv 2022-23. 

 

Hauv paus tsev kawm ntawv yuav muab txoj hauj lwm ua thawj xib fwb tso tawm ua ntej lub lim tiam no xaus, thiab peb xav tias tej zaum yuav pib xam phaj cov neeg uas tso ntawv ua hauj lwm tuaj tom qab mus so rau lub caij nplooj hlav uas yog thaum lub Plaub Hlis xiab. Peb lub hom phiaj tseem yog yuav nrhiav kom tau ib tug thawj coj uas zoo tshaj plaws rau Tsev Kawm Ntawv Farnsworth Upper thiab peb lub zej zos.

 

Ob peb lub lim tiam tom ntej no peb mam qhia los rau nej ntxiv txog qhov txheej txheem xaiv thawj xib fwb, thiab thaum peb pib xaiv tus thawj xib fwb tom ntej no los peb mam li qhia los rau sawv daws ua ntu zus. Raws li tau muaj yav tas los, pab neeg uas yuav xam phaj thawj lwm muaj xws li ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug neeg hauv zej zos, lub hom phiaj yog yuav xaiv kom tau ib tug thawj xib fwb tshiab los pib ua hauj lwm rau thaum pib kawm ntawv rau xyoo 2023-24.

 

Thaum xaiv tau tus thawj xib fwb tshiab los coj Farnsworth Aerospace lawm, peb yuav kom cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm teb ib co lus soj ntsuam yooj yooj yim. Qhov kev soj ntsuam online no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Ua tsaug uas nej txhawb nqa Farnsworth Aerospace Upper Campus.

 

Ntawm kev koom tes,Dr. Adam Kunz, Assistant Superintendent