Return to Headlines

Leadership Changes at Jackson Preparatory

Dear Jackson Preparatory Families,

 

I am writing to let you know we have identified a great interim principal and administrative intern to serve Jackson through the end of the school year.

It is my pleasure to welcome Interim Principal Peter Christensen to Jackson beginning Thursday, Feb. 23. Please say hello when you see him in our hallways and out in the community. Mr. Christensen has been an educator in Saint Paul Public Schools for more than 40 years. He most recently served as a Principal on Special Assignment at four SPPS schools -- Como Park Senior, Creative Arts Secondary, Parkway Middle and Nokomis North Elementary.


Please welcome Mai Kou Xiong, who will serve as Jackson’s administrative intern. Ms. Xiong, who has more than 20 years of experience in education, has been a teacher, community advocate and dual language coordinator in Saint Paul. She is also a published author and developer of Hmong and English curriculum resources.


In her new role, Ms. Xiong will support of the Hmong dual language program. She will continue to build Jackson’s partnerships with Saint Paul Promise Neighborhood and the Hmong American Partnership, and engage the community through Hmong news media.


Please join me in welcoming Mr. Christensen and Ms. Xiong to their new roles at Jackson.


If you have questions, please feel free to contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting your child and Jackson Elementary.


Sincerely,Dr. John Thein, Superintendent

Saint Paul Public Schools


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Jackson Preparatory,

 
Kuv sau tsab ntawv no los qhia rau nej paub tias peb nrhiav tau ib tug thawj tswj tsev kawm ntawv los pab ib ntus uas zoo heev thiab ib tug tuaj kawm ua thawj tswj rau Jackson lawm. Nkawv yuav los ua hauj lwm rau Jackson kom xaus lub xyoo no.
 

Kuv zoo siab tos txais thawj tswj Peter Christensen los ua hauj lwm rau Jackson pib hnub Thursday, lub Ob Hlis tim 23 mus. Thov hais nyob zoo rau nws yog tias nej pom nws nyob rau hauv peb lub tsev kawm ntawv thiab hauv zej zos. Mr. Christensen twb ua xib hwb qhia ntawv rau Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) tau tshaj li 40 lub xyoo lawm. Nyuam qhuav tsis ntev los no, nws yog ib tug thawj tswj xws li Principal on Special Assignment nyob rau SPPS plaub lub tsev kawm ntawv – xws li Como Park Senior, Creative Arts Secondary, Parkway Middle thiab Nokomis North Elementary.

 

Thov tos txais Mai Kou Xiong, nws yog tus yuav tuaj kawm ua thawj tswj nyob rau hauv Jackson. Ms. Xiong twb ua hauj lwm tau tshaj li 20 lub xyoo rau hauv tsev kawm ntawv lawm. Yav tas los nws yog ib tug xib hwb, tus txhawb zej zos thiab thawj saib xyuas qhov khoos kas kawm ob hom lus nyob rau hauv Saint Paul. Nws yog ib tug uas sau ntawv kawm thiab tsim ntaub ntawv Hmoob thiab Askiv los pab rau txoj kev kawm.

 

Nyob rau nws lub luag hauj lwm tshiab, Ms. Xiong yuav los ua dej num txhawb rau qhov khoos kas kawm ob hom lus. Nws yuav los mus txhawb Jackson txoj kev koom tes nrog rau Saint Paul Promise Neighborhood thiab Hmong American Partnership txuas ntxiv mus, thiab txhawb zej zos kev koom tes los ntawm xov xwm Hmoob.

 

Thov nrog kuv tos txais Mr. Christensen thiab Ms. Xiong nkawv rau nkawv txoj hauj lwm tshiab hauv Jackson.

 

Yog nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Jackson Elementary.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

 

Dr. John Thein, Superintendent

 

Saint Paul Public Schools