Return to Headlines

A Leadership Change at Jackson Elementary

Dear Jackson Elementary School Community,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after 3 years at  Jackson Elementary, I have decided to accept a new position as principal for Saint Paul Music Academy. 

 

My respect and appreciation for Jackson Elementary students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child and family feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have improved communication, strengthened our relationships and created a school culture of shared leadership that values what every child brings. We could not have accomplished so much without your support, and for that, I’m truly grateful. 

 

As Assistant Superintendent Dr. Efe Agbamu begins the appointment search process for my replacement, she will be hosting two separate listening sessions (one for families and one for staff) for Jackson Elementary on Thursday, July 9. 

 

Community listening session: Thursday, July 9, at 7 p.m. 

 

The purpose of these listening sessions will be to gather meaningful feedback from families and staff about the skills, abilities, and qualities/competencies that the newly appointed building leader should possess.  While the turnaround time may feel quite rapid, our district desires to have the new principal named as soon as possible in order to provide as much time for students, staff, and community time to acclimate. 

 

Thank you for allowing to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Jackson Elementary enjoyable every day. 

 

Sincerely,

 

Bee Lee, Principal
Jackson Elementary School


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Jackson Elementary School, 

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau 3 xyoos rau hauv Jackson Elementary, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau Saint Paul Music Academy lawn.  

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Jackson Elementary cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia. 

 

Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb txhim kho tau txoj kev sib txuas lus zoo dua qub tuaj, txhawb peb txoj kev sib raug zoo thiab tsim muaj txoj kev sib koom ua thawj coj uas saib txhua txhia tus me nyuam txoj kev txawj ntse muaj nqis. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Xws li thaum Assistant Superintendent Efe Agbamu pib qhov txheej txheem nrhiav tus thawj xib hwb tshiab, nws yuav muaj ob lub rooj mloog cov lus thiab tswv yim los ntawm Jackson Elementary cov neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg (ib lub rau cov neeg ua hauj lwm hauv lub tsev kawm ntawv thiab ib lub rau cov tsev neeg) rau hnub Thursday, Lub Xya Hli tim 9. 

 

Lub rooj mloog cov lus thiab tswv yim los ntawm Jackson Elementary cov tsev neeg: Thursday, lub Xya Hli tim 9 thaum 7 p.m.

 

Lub hom phiaj ntawm ob lub rooj mloog sawv daws cov lus thiab tswv yim no yog yuav mloog kom paub tias sawv daws xav kom tau tus thawj xib hwb uas yuav tsum muaj kev txawj thiab kev peev xwm dab tsi. Lub sij hawm ntawm qhov txheej txheem no mas zoo li sai heev vim hauv paus tsev kawm ntawv xav kom nrhiav tau tus thawj xib hwb tshiab kom sai li sai tau, kom cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm, thiab cov tsev neeg muaj sij los paub thiab swm tus thawj xib hwb tshiab.  

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb lub xyoos dhau los.  Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm txaus saib hauv Jackson Elementary txhua nub.

 

Zoo siab,

 

Bee Lee, Thawj Xib Hwb
Jackson Elementary School


 

Estimadas familias de Jackson Elementary School,

 

Les escribo con emociones encontradas para informales que luego de 3 años en Jackson Elementary, he decidido aceptar una nueva posición como director en Saint Paul Music Academy.  

 

Mi cuidado, respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de Jackson Elementary hicieron que esta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño y familia se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros.

 

Juntos, hemos mejorado la comunicación, fortalecido nuestras relaciones y creado una cultura escolar de liderazgo compartido que valora los talentos de cada estudiante. No podríamos haber logrado todo esto sin su apoyo, por lo que estoy muy agradecido. 

 

A medida que la Superintendente Asistente, Dr. Efe Agbamu comienza el proceso para asignar a mi reemplazo, ella realizará dos sesiones por separado (una para familias y otra para empleados) de Jackson Elementary el jueves 9 de julio. 

 

Sesión para la comunidad: jueves 9 de julio, 7 p.m. 

 

El propósito de estas sesiones es recabar información y la opinión de las familias sobre las habilidades y cualidades/competencias que el nuevo director asignado debe poseer. Aunque el período para decidir puede parecer muy corto, nuestro distrito desea tener nombrado a un nuevo director lo antes posible, para darle a los estudiantes, empleados y comunidad la mayor cantidad de tiempo posible para que se aclimaten. 

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y sus niños durante estos últimos años. Extrañaré a la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Jackson Elementary.

 

Atentamente,

Bee Lee, Director
Jackson Elementary School


 

Qoysaska Jackson Elementary School, 

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaan qorayaa ogeysiis ah in 3 sano ka dib anigoo maamule ka ahaa Jackson Elementary aan hadda go’aansaday inaan aqbalo shaqo cusub anigoo maamule ka noqon doono Saint Paul Music Academy. 

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Jackson Elementary awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waan jeclahay inaan imaado shaqada, oo aan arday walba dareensiiyo in la soo dhaweynayo, iyo la shaqeynta shaqaalaheena iyo macallimiinteena. 

 

Wadajir ahaan, waxaynu hagaajinnay oo xoojinnay xiriirkeenna, annagoo isla markaana abuurnay dhaqan iskool oo ku saleysan hoggaan la wada leeyahay kaasoo qiimeeyo waxa uu cunug walba ku soo biiriyo iskoolka. Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa. 

 

Maadaama Dr. Efe oo ah Assistant Superintendent ay billowday raadinta ciddii i beddeli laheyd, waxay iskoolka Jackson Elementary u qaban doontaa labo kulan oo talo-dhageysi ah (kulan shaqaalaha ah iyo kulan qoysaska ah) maalinka Khamiista, July 9: 

 

Kulanka dhageysiga bulshada: Khamiista, July  9  iyo saacadda 7 p.m. fiidnimo

 

Ujeedka kulamadan dhageysiga ah wuxuu noqon doonaa in qoysaska iyo shaqaalaha laga soo ururiyo talo quseysa xirfadaha, kartida iyo tayada la doonayo inuu yeesho maamulaha cusub ee loo magacaabi doono iskoolka. Inkastoo qabanqaabada kulankan uu u muuqan karo mid si dhakhso leh ku socdo, misana degmadeenna waxay doonaysaa inay magacawdo maamule cusub sida ugu dhakhsaha badan si ardayda, shaqaalaha, iyo jaalliyadda iskoolkuba u helaan wakhti ay kula qabsadaan isbeddelkan.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba sannadihii la soo dhaafay. Waan u xiisi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska kuwaas oo ka dhigay shaqadii aan Jackson Elementary ka hayay mid loo soo xiiso maalin walba. 

 

Qaddarin badan, 

Bee Lee, Maamule
Jackson Elementary School


LINK: Karen Letter