Return to Headlines

Jackson Elementary Announces New Principal

Dear Jackson Elementary School Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Jackson Elementary School. Please join me in welcoming Veu Thor as your school’s new principal beginning in the 2020-21 school year.

 

Mr. Thor is a bilingual educator and brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. He has served Saint Paul Public Schools (SPPS) for 22 years as a bilingual educator, classroom teacher, administrative intern, and most recently, as assistant principal for Hazel Park Preparatory Academy. Mr. Thor understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each student brings. 

 

Mr. Thor looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Jackson Elementary School.

 

Mr. Thor has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts degree in elementary education from Concordia University, a Master of Arts degree in educational leadership from Concordia University and an education administration licensure from Minnesota State University - Mankato.

 

Principal Bee Lee and Mr. Thor will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2L6Qn0p).

 

This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Mr. Thor , following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. 

 

Thank you for supporting Jackson Elementary School. 

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Jackson Elementary School,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Jackson Elementary School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Veu Thor uas yog tus thawj xib hwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2020-21 mus.

 

Mr. Thor yog ib tug kws qhia ntawv paub ob hom lus uas muaj kev txawj los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws twb ua hauj lwm hauv Saint Paul Public Schools (SPPS) tau 22  xyoos lawm, xws li yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv, thawj saib xyuas khoos kas, lwm thawj xib hwb, thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus thawj xib hwb rau Hazel Park Preparatory School. Mr. Thor nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb.

 

Mr. Thor zoo siab yuav koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog los ua tes dej num uas zoo heev hauv Jackson Elementary School txuas ntxiv mus.

 

Mr. Thor muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts Degree) rau fab kev qhia ntawv rau theem qis los ntawm Concordia University , kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts) rau fab kev qhia thiab kev kawm los ntawm Concordia University, thiab tau txais nws daim ntawv pov thawj ua thawj coj los ntawm Minnesota State University - Mankato.

 

Thawj xib Bee Lee thiab Mr. Thor yuav koom tes ua dej num pab kom qhov kev hloov thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov https://bit.ly/3cmO99r Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Tom qab lub xeev txoj kev sam hwm txog kev noj qab nyob zoo no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog Mr. Thor tham, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. 

 

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Jackson Elementary School. 

 

Zoo siab,

 

Joe Gothard
Superintendent


Estimada comunidad de Jackson Elementary School, 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a un nuevo líder para Jackson Elementary School. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Veu Thor como su nuevo director comenzando el año escolar 2020-21.

 

El Sr. Thor es un educador bilingüe que tiene mucha experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser cómo son. Él ha trabajado en las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) por 22 años como educador bilingüe, maestro en el salón de clases, administrador practicante y recientemente, como subdirector de Hazel Park Preparatory Academy. El Sr. Thor comprende la importancia de colaborar con los empleados y familias y acoge los talentos únicos de cada estudiante. 

 

El Sr. Thor está emocionado de poder trabajar junto a las familias, estudiantes, empleados y la comunidad para continuar el gran trabajo en Jackson Elementary School.

 

El Sr. Thor tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Artes en educación primaria de Concordia University, una Maestría en Artes en liderazgo educacional de  Concordia University y una licencia en administración educacional de Minnesota State University - Mankato.

 

El director Bee Lee y Mr. Thor trabajarán juntos para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar, por favor tómense un momento para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2YCdfgl).

 

Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nuevo director comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer al Sr. Thor, siguiendo las órdenes y pautas de salud estatales, antes de que comience la escuela en el otoño. Si tienen preguntas, por favor contáctenme en el 651-767-8152. 

 

Gracias por apoyar a Jackson Elementary School. 

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendent


Waad salaaman tihiin Qoysaska Dugsiga Hoose ee Jackson Elementary School,  

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idin ogeysiiyo in aan hoggamiye cusub u magacaabay Dugsiga Hoose ee Jackson Elementary School. Fadlan ila soo dhaweeya Veu Thor oo ah maamulaha cusub ee iskuulkan laga bilaabo sannad-dugsiyeedka 2020-21.

 

Mr. Thor waa macallin laba luuqadle ah oo leh waaya-aragnimo aad u badan oo uu ku caawin doono in ay ardeydu dareemaan in ay matalaad haystaan oo iyagna lagu tixgelinayo luuqadahooda. Wuxuu Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul (SPPS) shaqaale ka ahaa 22 sano oo soo uu noqday macallin laba-luuqadle ah, macallin caadi ah, maamul-barasho, iyo hadda oo uu ugu dambeyntii ahaa maamule-xigeenka iskuulka Hazel Park Preparatory Academy. Mudane Thor wuxuu fahmayaa muhiimadda ay leedahay wada-shaqeynta shaqaalaha iyo qoysaska, iyo in la ogaado hibada gaarka ah ee arday kasta. 

 

Mudane Thor wuxuu rajeynayaa in uu iskaashi la yeesho qoysaska, ardeyda, shaqaalaha iyo bulshada oo dhan, si loo sii wado shaqada weyn ee Dugsiga Hoose ee Jackson Elementary School. 

 

Mudane Thor waxa uu haystaa shahaadooyin aqooneed oo aad u sarreeya ah oo kala ah heerka koowaad ee jaamacadda afarta sano oo ah waxbarashada dugsiyada hoose, Concordia University, Heerka labaad oo ah hoggaaminta waxbarashada, Concordia University, iyo shatiga maamulka waxbarashadda, jaamacadda Minnesota State University - Mankato.

 

Maamule Bee Lee iyo Mudane Thor ayaa sii wada shaqeyn doona si ay u sameeyaan hab kala-guurid ah oo fudud, iyo bilaabid fiican si loogu gudbo sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad gacan uga geysato, fadlan ka soo jawaab su'aalo waalidka loogu diyaariyey intarnetka oo ah daraasad yar (https://bit.ly/2SDBK92). 

 

Daraasaddan waa fursad lagu caawinayo maamulaha cusub si uu u fahmo waxyaabaha qiyamka ama qiimeeynta u ah iskuulka oo dhan ee ay tahay in la siiyo mudnaanta koowaad.

 

Fadlan aan ka wada shaqeyno go'aaminta fursado kala duwan si ay Mr. Thor noo dhex marto is-barasho iyo hawlgelid, annagoo raacayna amarrada gobolka iyo talooyinka caafimaadka, ka hor intuusan iskuulku noo bilaaban xilliga cusub. Haddii aad wax su'aalo ah qabto, fadlan igala soo xiriir 651-767-8152. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad uga war hayso Dugsiga Hoose ee Jackson Elementary School.  

 

Mahadsanid,

 

Joe Gothard
Kormeeraha Guud


LINK: Karen - New Principal