Return to Headlines

Statement from the BOE & Superintendent John Thein: You Belong Here

Statement from the Board of Education and Superintendent John Thein: You Belong Here

To our students and families who are immigrants or refugees, Saint Paul Public Schools continues to welcome you with open hearts and open minds.
 
Thousands of refugee students from around the world have made Minnesota home and attended school in SPPS over the years. Many of these graduates now serve as teachers, principals and other staff, and our district is stronger because of it.
 
Our students, parents and staff come from dozens of nations, and each day more than 100 languages and dialects are heard in the hallways and classrooms of our schools. We wouldn’t have it any other way.
 
Last week’s Board resolution declared that our primary goal and legal obligation are to educate all students, regardless of their immigration status.
 
Diversity is central to our strength, in our schools and throughout Saint Paul. We stand by all SPPS students and their families.
 
Sincerely,
 
John Thein, Superintendent
 
Jon Schumacher, Board Chair

  
Bayaan ka soo baxay Guddoonka Waxbarashada iyo Kormeeraha Guud ee Iskuullada John Thein:
You Halkan ayaad ka Tirsantihiin Ardaydanada iyo qoysaskooda ee soo-galootiga ama qaxootiga ah waxaan idin leenahay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay mar walba idin ku soo dhaweynayaan gacmo iyo qalbi furan.
 
Kumanaan arday ah oo qaxooti ah oo daafaha dunida ka soo kala jeeda ayey Minnesota ho’y u tahay islamarkaana dhiganayey iskuullada SPPS sanadadii a soo dhaafay. Ardaydan qaxootiga ahayd ee ka qalin-jabisay iskuullada ayaa maanta waxay yihiin macallimiin, maamuleyaal, iyo qeybaha kale shaqaalaha degmada arintana waxay nasiinaysaa awood.
 
Ardaydanada, macallimiintanada, iyo shaqaalaha guud ahaanba waxay ka ka yimaadeen wadamo kal duwan, maalin walba in ka badan 100 luqadood ayaa laga hadlaa gudaha iskuulladanada. Si kale oo aan wanaaggan ku heli lahayn ma jirto.
 
Guddoonka Waxbarashadu waxay toddobaadkii hore soo saareen qaraar ay ku caddeynayaan in masuuliyadooda kowaad ay tahay inay wax baraan carruurta, iyadoon la eegaynanlana danaynin inay waddanka sharci ku leeyihiin iyo in kale.
 
Kala-duwanaanshuhu wuxuu muhiim u yahay awooddeena, iskuullada gudahooda iyo gabi ahaanmba Saint Paul oo dhan. Waxaan garab taagannahay dhammaan ardayda SPPS iyo qoysaskoodaba.
 
Mahadsanidiin,
 
John Thein, Kormeeraha Guud
 
Jon Schumacher, Guddoomiyaha Guddida

 
Mensaje de la Mesa Directiva de Educación y Superintendente John Thein:
Tu perteneces A nuestros estudiantes y familias que son inmigrantes y refugiados, las Escuelas Públicas de Saint Paul continúan dándoles la bienvenida y acogiéndolos con nuestros corazones y mentes abiertas.
 
Por muchos años, miles de estudiantes refugiados de todo el mundo han hecho de Minnesota su hogar y han asistido a SPPS. Muchos de estos graduados ahora trabajan como maestros, directores y empleados. Gracias a ellos tenemos un sólido distrito.
 
Nuestros estudiantes, padres y empleados vienen de muchas naciones y a diario se escuchan más de 100 idiomas y dialectos en los pasillos y salones de clases de nuestras escuelas. No lo haríamos de otra manera.
 
La semana pasada la resolución de la Mesa Directiva declaró que nuestro objetivo principal y obligación legal es educar a todos los estudiantes, sin importar su estado migratorio.
 
La diversidad es nuestra principal fortaleza en nuestras escuelas y en todo Saint Paul. Estamos a favor de todos los estudiantes de SPPS y sus familias.
 
Atentamente,
 
John Thein, Superintendente
 
Jon Schumacher, Presidente de la Mesa Directiva de Educación

 
Lus cev los ntawm cov tsav xwm kev kawm ntawv thiab Superintendent John Thein: You Belong Here
Rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas yog neeg txawv teb chaws los sis neeg thoj nam, Saint Paul Public Schools tseem yuav tos txais nej li qub ntawm lub siab dawb paug.
 
Tau ntau lub xyoo los no, muaj txhiab txhiab leej tub ntxhais kawm ntawv uas yog neeg thoj nam tau tsiv tuaj nyob rau Minnesota thiab mus kawm ntawv rau hauv SPPS. Tam sim no coob leej kuj kawm tiav los mus ua xib hwb, thawj tswj thiab lwm yam lawm. Qhov nov ua rau peb koog tsev kawm ntawv vam meej tshaj qhov qub tuaj.
 
Nyob rau hauv peb koog tsev kawm ntawv, peb muaj cov tub ntxhais kawm ntawv, niam txiv thiab cov neeg ua hauj lwm uas tuaj ntau lub teb chaws tuaj. Txhua hnub nyob rau hauv cov chav kawm ntawv thiab cov kem chav hauv peb cov tsev kawm ntawv, yeej hnov peb cov tub ntxhais kawm ntawv hais ntau tshaj li 100 hom lus thiab suab. Qhov nov ua rau peb txaus siab heev.
 
Lub lim tiam tas los, cov tsav xwm tau hais meej meej tias peb lub hom phiaj tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum qhia ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, tsis hais tus uas tuaj lub teb chaws twg tuaj.
 
Nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv thiab thoob plaws hauv Xees Phos, muaj ntau haiv neeg yuav ua rau peb lub zog loj dua. Peb yuav sawv nraim ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg.
 
Ntawm lub siab dawb paug,
 
John Thein, Superintendent
 
Jon Schumacher, Board Chair