Return to Headlines

Linwood Monroe Arts Plus Announces New Principal

karen  | Soomaali | Hmoob | Español

 

Dear Linwood Monroe Arts Plus Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Linwood Monroe Arts Plus. Please join me in welcoming Chreese Jones as your school’s new principal beginning in the 2019-20 school year.

 

Ms. Jones has worked for Saint Paul Public Schools (SPPS) for 24 years and brings a wealth of experience in helping all students succeed. As a performance artist herself, with the Grammy award-winning Sounds of Blackness, she values the energy and creativity that the arts can bring to the lives of students. She has served SPPS as a classroom teacher, administrator, assistant principal and most recently as principal for The Heights Community School. As a graduate of SPPS, Ms. Jones understands the importance of collaborating with staff and families and embracing each child’s unique gifts.

 

Ms. Jones is looking forward to working with fellow artists of all ages – staff, students and families – and continuing the great work at Linwood Monroe Arts Plus.

 

Ms. Jones has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in elementary education from the University of Minnesota, and a Master of Education degree in Teaching and Learning from Saint Mary’s University of Minnesota.

 

Principal Bryan Bass and Ms. Jones will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152.

 

Thank you for supporting your child and Linwood Monroe Arts Plus.

 

Sincerely,

Joe Gothard signature

Joe Gothard
Superintendent


 

Karen letter  


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Iskuulka Linwood Monroe Arts Plus,

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan hoggaamiye cusub u doortay iskuulka Linwood Monroe Arts Plus. Fadlan ila soo dhaweeya Chreese Jones oo ah maamulaha cusub ee iskuulkiina laga billaabo sanad dugsiyeedka 2019-20.

 

Ms. Jones Waxay ka shaqaynaynsay Dugsiyada Dadwaynaha ee Saint Paul (SPPS) mudo 24 ah waxayna leedahay waayo-aragnimo dhinaca caawinta ardayda inay guulaystaan. Maadaamo ay ka shaqayso arrimaha farshaxanka hada ka horna ay ku guulaysatay abaal-marinta (Grammy award-winning Sounds of Blackness), waxay qaddarisaa qiimaha uu farshaxanku u leeyahay ardayda. Waxay SPPS ka soo noqotay macallin, masuul, maamule ku-xigeen, iyo maamulaha iskuulka The Heights Community School. Maaddaama ay ka qalin-jabisay waxna ku soo baratay degmada SPPS, Ms. Jones waxay fahamsan tahay muhiimada ay leedahay iskaashiga shaqaalaha iyo qoysaska iyo helitaanka kartida khaaska ah ee arday kasta keeno iskuulka.

 

Ms. Jones waxay rajeynaysaa inay la shaqeyso qoysaska, ardayda, shaqaalaha iyo bulshada si ay u sii wadaan shaqada weyn ee loo hayo iskuulka Linwood Monroe Arts Plus.

 

Ms. Jones waxay haysataa shahaadooyin jaamaceed oo heer sare ah oo dhinaca waxbarashada hoose oo ay ka soo qaadatay Jaamacadda University of Minnesota, iyo (Master of Education) oo ay ka soo qaadatay Jaamacadda Saint Mary’s University of Minnesota.

 

Maamulaha iskuulka ee hadda Bryan Bass iyo Ms. Jones waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo hubin lahaa in xilliga kala-guurku noqdo mid sahlan iyo sidii loo heli lahaa bilaw fiican marka la gaaro sanad-dugsiyeedka cusub. Fadlan ka qayb-qaado ra’yi-uruurinta koban (https://bit.ly/2vr4k1p) Rayi-uruurintani waxay caawinaysaa shaqada maamulaha cusub inuu ogaado waxyaabaha ay bulshadu danaynayso.

 

Waxaad fursad u heli doontaa inaad kula kulanto maamulahaaga cusub munaasabad la qaban doono ka hor billiwga iskuulka ee xilliga dayrta. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan iga soo wac 651-767-8152.

 

Waad ku mahadsantihiin inaad taageertaan ilmihiina iyo iskuulka Linwood Monroe Arts Plus.

 

Mahadsanidiin,

 

Joe Gothard signature

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Nyob zoo txog Linwood Monroe Arts Plus cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Linwood Monroe Arts Plus lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Chreese Jones uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab pib xyoo kawm ntawv 2019-20 mus.

 

Ms. Jones twb ua hauj lwm rau Saint Paul Public Schools (SPPS) tau muaj 24 xyoos lawm thiab nws muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv kawm tau zoo. Raws li nws tus kheej los kuj yog ib tug kws ua yeeb yam thiab, nws tau txais qhov kev qhuas Sounds of Blackness, lub zog thiab txoj kev pab kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj tswv yim los ntawm kev ua yeeb yam yog ib qho uas muaj nqis heev rau nws. Yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv, thawj coj thiab lwm thawj xib hwb nyob rau hauv SPPS, thiab nyuam qhuav tsis ntev no nws yog tus thawj xib hwb rau hauv The Heights Community School. Raws li ib tug uas kawm tiav hauv SPPS, Ms. Jones nkag siab zoo txog txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb.

 

Ms. Jones npaj siab ntsoov tos yuav ua hauj lwm nrog txhua tus neeg tsis hais hnub nyoog pes tsawg xyoo, xws li cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg, thiab nws yuav los ua tes num hauv Linwood Monroe Arts Plus txuas ntxiv mus.

 

Ms. Jones muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab kev kawm ntawv theem qis los ntawm University of Minnesota, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) rau fab kev qhia thiab kev kawm los ntawm Saint Mary’s University hauv Minnesota.

 

Thawj xib hwb Bryan Bass thiab Ms. Jones nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2J48GUn). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Nej yuav muaj cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152.

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Linwood Monroe Arts Plus.

 

Zoo Siab,

Joe Gothard signature

Joe Gothard

Superintendent


 

Estimadas familias de Linwood Monroe Arts Plus,

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he elegido a una nueva líder para Linwood Monroe Arts Plus. Por favor únanse conmigo en darle la bienvenida a Chreese Jones como su nueva directora comenzando el año escolar 2019-20.

 

La Sra. Jones ha trabajado en las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) por más de 24 años y tiene una vasta experiencia es ayudar a que los estudiantes tengan éxito. Como artista con el grupo galardonado con un Grammy, Sounds of Blackness, ella valora la energía y creatividad que las artes le entregan a las vidas de los estudiantes. Ella ha trabajado en SPPS como maestra del salón de clases, administradora, subdirectora y recientemente como directora de The Heights Community School. Como graduada de SPPS, la Sra. Jones comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y de acoger los talentos únicos de cada niño.

 

La Sra. Jones está emocionada de poder trabajar con artistas de todas las edades -empleados, estudiantes y familias- y continuar el excelente trabajo de Linwood Monroe Arts Plus.

 

La Sra. Jones tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Ciencias en educación primaria de University of Minnesota y una Maestría en Educación en Enseñanza y Aprendizaje de Saint Mary’s University de Minnesota.

 

El director Bryan Bass y la Sra. Jones trabajarán juntos para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo de año escolar. Para ayudar, por favor tomen un momento para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2GBO1E0) Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nueva directora a comprender los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Ustedes tendrán la oportunidad de conocer a su nueva directora en un evento escolar a ser programado antes de que comience la escuela en el otoño. Si tienen preguntas, por favor contáctenme en el 651-767-8152.

 

Gracias por apoyar a sus niños y a Linwood Monroe Arts Plus.

 

Sincerely,

Joe Gothard signature

Joe Gothard
Superintendente