Return to Headlines

November 1, 2022 Update

Dear Murray Families,

I am writing today to remind you that Tuesday, Nov. 8, is a Digital Learning Day for our school due to Election Day. 

Digital Learning Days are pre-scheduled days when students learn from home using technology, while also meeting with their teachers and classmates virtually. This offers our students and families flexibility on how they access learning.

All students should bring their iPads and chargers home on Monday, Nov. 7.

Your student’s attendance will be based on their participation in these online learning activities. 

Students will be able to access each Google Meet by using a “nickname” within the app.  The nickname code is their teacher’s last name + officehours (ie. Ms. Crowley’s code would be crowleyofficehours). Google Meets nicknames can also be found on teacher Schoology pages.

 

It is critical that your student log on and be present at the regular start to our school day. Students will need to check into each of their classes to be marked present for attendance. Classes will run in order and last 20 minutes. There will also be a chunk of office hours available for students to check in to for additional support. All asynchronous work and instructions will be located on the Schoology page of your student’s teacher.

 

Special Education teachers and service providers will provide services as determined by students’ IEP.

 

If students/families are having a difficult time accessing a Google Meet to start the day, they can either call the main office at 651-293-8740 or enter the Google Meet code MurrayDLD. (MurrayDLD room available from 8:30AM-10:30AM)

Your Co-Pilot,

 

Jamin McKenze, Principal

Murray Middle School

 

 

 

 

Estimada comunidad de Murray Middle School,

Les escribo hoy para recordarles que el jueves 8 de noviembre es un día de aprendizaje digital para nuestra escuela debido a las elecciones. 

Los días de aprendizaje digital son días preprogramados donde los estudiantes aprenden desde el hogar usando tecnología, mientras también se reúnen con sus maestros y compañeros de clases virtualmente. Esto proporciona flexibilidad a nuestros estudiantes y familias para acceder al aprendizaje.

Todos los estudiantes deben llevar sus iPads y cargadores a casa el lunes 7 de noviembre.

Sus estudiantes recibirán instrucciones de sus maestros y tareas a través del iPad, incluyendo los horarios en los que los estudiantes deben estar en línea para la reunión en Google Meets. La asistencia de su estudiante se basará en su participación en estas actividades de aprendizaje en línea.

Los maestros de educación especial y los proveedores de servicios brindarán los servicios según lo determine el IEP del  estudiante.

Los estduiantes podrán acceder cada Google Meet con un “nickname” dentro del app. El código "nickname" (apodo) es el apellido del maestro + officehours (por ejemplo, el código de la señora Crowley’s es crowleyofficehours). Nicknames (apodos) de Google Meets se encuentran también en las páginas de Schoology de cada maestro.

 

Es imprescendible que su estudiante haga su log-in y esté presente en la hora normal para empezar del día escolar (a las 8:30). Los estudiantes necesitan hacer check-in en cada una de sus clases para estar presente según la asistencia. Las clases siguen el orden normal y duran 20 minutos. También hay un tiempo disponible con horario de oficina para que los estudiantes puedan hablar con maestros si necesitan más apoyo. Todo el trabajo asincrónico y las instrucciones se econtrarán en la página Schoology del maestro de su estudiante.

Maestros de educación especial y proveedores de servicio darán sus servicios según el IEP del estudiante.

 

Si un estudiante/familia tiene problemas en acceder a Google Meets durante el día, pueden o llamar la oficina a 651-293-8740 o entrar en Google Meets con el código MurrayDLD. (cuarto MurrayDLD disponible de 8:30AM-10:30AM).

Si tienen preguntas, por favor contáctenme o contacten al maestro de su estudiante.

Juntos.

 

Jamin McKenzie, Director

Murray Middle School

 

 

 

 

Nyob zoo txog Murray Middle School cov tsev neeg,

Kuv sau tsab ntawv hnub no los kom nej nco ntsoov hais tias hnub Tuesday, lub 11 Hlis tim 8 yog Hnub Xaiv Tsa. Hnub ntawd yog hnub uas peb lub tsev kawm ntawv yuav muaj kawm hauv iPad nyob rau tom tsev (Digital Learning Day).

Digital Learning Days yog cov hnub teem tseg ua ntej rau cov tub ntxhais kawm hauv iPad nyob rau hauv tsev, thiab ntsib nrog lawv cov xib fwb thiab cov phooj ywg uas kawm ua ke nyob online. Qhov uas nyob hauv tsev kawm no yuav cia lub caij rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg nkag mus kawm rau hnub ntawd thaum twg los tau.

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum nqa lawv lub iPad thiab txoj hlua sam roj mus tsev hnub Monday, lub Kaum Ib Hlis tim 7.

Nej tus me nyuam yuav kawm ntawv thiab ua nws cov ntawv hauv iPad, xam tag nrho cov sij hawm uas cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum nkag mus koom kev sib ntsib hauv Google Meet tib si. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav ua lawv cov ntawv kom tiav thaum twg los tau. Yuav muaj cov xib fwb thawm hnub. Qhov uas qhia tias nej tus me nyuam mus koom yog yuav saib raws li nws txoj kev koom tes rau cov kev kawm thiab tej ntaub ntawv uas muaj ua online.

Cov xib fwb qhia ntawv tshwj xeeb thiab cov neeg pab cuam yuav muab kev pab cuam raws li teev tseg rau hauv cov tub ntxhais kawm ntawv daim ntawv teev kev kawm IEP. 

Students will be able to access each Google Meet by using a “nickname” within the app.  The nickname code is their teacher’s last name + officehours (ie. Ms. Crowley’s code would be crowleyofficehours). Google Meets nicknames can also be found on teacher Schoology pages.

 

It is critical that your student log on and be present at the regular start to our school day. Students will need to check into each of their classes to be marked present for attendance. Classes will run in order and last 20 minutes. There will also be a chunk of office hours available for students to check in for additional support. All asynchronous work and instructions will be located on the Schoology page of your student’s teacher.

 

Special Education teachers and service providers will provide services as determined by students’ IEP.

 

If students/families are having a difficult time accessing a Google Meet to start the day, they can either call the main office at 651-293-8740 or enter the Google Meet code MurrayDLD. (MurrayDLD room available from 8:30AM-10:30AM)

Yog tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv los sis nej tus me nyuam cov xib fwb.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Jamin McKenzie, Principal

Murray Middle School

 

 

 

 

Bulshada Qaaliga ah ee Murray Families,

Waxa aan maanta farriintan idikugu qorayaa in aan idin xasuusiyo in Talaadada, November 8, ay tahay Maalinta Waxbarashada Dijitalka (onlaynka) ah ee dugsigeenna maadaama ay tahay Maalinka Doorashada. 

Maalmaha Waxbarashada Dijital ah waa maalmo horay loo qorsheeyay oo ardaydu ay wax ku bartaan gurigooda iyagoo isticmaalaya tignoolajiyada, iyagoo sidoo kalena la kulmaya macalimiintooda iyo ardayda ay isku fasalka yihiin. Tani waxay siinaysaa ardaydeena iyo qoysaskeena qaabab sahlan oo ku aaddan sida ay u sii wadan karaan waxbarashada.

Dhammaan ardaydu waa inay gurigaan u qaataan iPad-kooda iyo fiilada korontada ee i-Padka derbiga lala geliyo maalinta Isniinta, November 7.

Ardaygaaga waxaa iPad-ka loo soo gelin doonaa duruus ka timid macallimiintooda iyo leylisyo, taasoo ay ku jiraan wakhtiyada ay tahay inay ardaydu qorsheeyaan inay soo galaan khadka lagu kulmo ee Google Meeting. Wixii kale ee shaqadooda waxbarasho ah waxay dhici karaan xilliga jadwalkooda. Macalimiinta waxay noqon doonaan diyaar maalinta oo dhan. Isxaadirinta ardaygaagu waxay ku salaysnaan doontaa ka qaybqaadashadooda duruustan ah waxbarashada onlaynka. 

 Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah iyo bixiyeyaasha adeegyada waxay bixin doonaan adeegyada sida lagu go'aamiyay IEP-ga ardayda.

Students will be able to access each Google Meet by using a “nickname” within the app.  The nickname code is their teacher’s last name + officehours (ie. Ms. Crowley’s code would be crowleyofficehours). Google Meets nicknames can also be found on teacher Schoology pages.

 

It is critical that your student log on and be present at the regular start to our school day. Students will need to check into each of their classes to be marked present for attendance. Classes will run in order and last 20 minutes. There will also be a chunk of office hours available for students to check in to for additional support. All asynchronous work and instructions will be located on the Schoology page of your student’s teacher.

 

Special Education teachers and service providers will provide services as determined by students’ IEP.

 

If students/families are having a difficult time accessing a Google Meet to start the day, they can either call the main office at 651-293-8740 or enter the Google Meet code MurrayDLD. (MurrayDLD room available from 8:30AM-10:30AM)

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan la soo xiriir macallimiinta ardaygaaga ama aniga naftayda. 

Wadashaqeyn Wacan,

 

Jamin McKenzie, Maamule

Murray Middle School