Return to Headlines

Nokomis Montessori North Campus Announces New Principal

Dear Nokomis Montessori North Campus Community,

I am writing to inform you of an upcoming change in our leadership team at Nokomis Montessori Magnet School. Principal Jackson has elected to retire - her last day at Nokomis Montessori North Campus is August 24. I’d like to personally thank Ms. Jackson for her service to Nokomis Montessori and Saint Paul Public Schools.

 

I have decided to appoint Ms. Theresa Thao-Yang to the role of principal at Nokomis Montessori North Campus. Throughout this past summer we were able to interview her for various positions and I am confident in her abilities to immediately contribute to SPPS and Nokomis North. I do understand the school year is quickly approaching. Principal Thao-Yang will begin her role this Wednesday, August 17 to help with the transition. 

 

Principal Thao-Yang is a bilingual educator who most recently was the assistant principal at the Community School of Excellence, while also holding an adjunct professor role at Concordia University. She has also worked in ISD 622 as an elementary teacher and an English Language teacher. Principal Thao-Yang has served as an educator for 15 years.

 

Principal Thao-Yang looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Nokomis Montessori North Campus.

 

Please take a moment to complete a short survey. This survey is an opportunity to provide feedback to Principal Thao-Yang in preparation for the 2022-23 school year.

 

You can expect to hear from Principal Thao-Yang directly very soon. 

 

Thank you for supporting your child and Nokomis Montessori. 

 

In Partnership,

Joe Gothard, Superintendent


Nyob Zoo Txog Nokomis North Montessori Tsoom Zej Zos,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej paub txog kev yuav hloov thawj coj rau hauv tsev kawm ntawv Nokomis North Montessori Magnet.  Thawj Xib Fwb Jackson tau npaj yuav so hauj lwm. Nws hnub kawg rau hauv Nokomis North Montessori yog lub Yim Hli tim 24.  Kuv tus kheej xav ua tsaug rau thawj coj Jackson uas nws tau ua hauj lwm rau hauv Nokomis North Montessori thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv.

 

Kuv tau pom zoo rau Theresa Thao-Yang los ua tes hauj lwm thawj xib fwb rau hauv Nokomis North Montessori. Txij li lub caij ntuj sov tag no los mus peb muaj lub sij hawm nrog nws tham txog ntau txoj hauj lwm thiab kuv muaj kev ruaj siab tias nws yuav muaj peev xwm ua tau txoj hauj lwm no txuas ntxiv mus pub rau SPPS thiab Nokomis North.  Kuv paub tias twb yuav rov kawm ntawv sai sai. Thawj Xib Fwb Thao-Yang yuav pib hauj lwm rau hnub Wednesday no mus kom dej num khiav zoo.

 

Thawj Xib Fwb Thao-Yang yog ib tug hais ob hom lus thiab ua lwm thawj xib fwb nyob rau hauv tsev kawm ntawv Community School of Excellence los, rau tib lub sij hawm uas tseem tuav dej num xib fwb rau hauv Concordia University.  Nws kuj tau ua hauj lwm rau hauv lub hauv paus tsev kawm ntawv ISD 622 uas qhia ntawv rau tsev kawm ntawv theem qis thiab qhia ntawv Askiv.  Thawj Xib Fwb Thao-Yang ua hauj lwm rau fab kev kawm ntawv tau 15 xyoos los lawm.

 

Thawj Xib Fwb Thao-Yang npaj ntsoov yuav koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm, neeg hauj lwm thiab tsoom zej zos ua hauj lwm kom zoo rau hauv Nokomis North Montessori txuas ntxiv mus.

 

Thov siv sij hawm me ntsis los ua ib qhov kev soj ntsuam.  Qhov kev soj ntsuam no yuav pab rau Thawj Xib Fwb Thao-Yang npaj txoj kev kawm rau xyoo 2022-23.

 

Nej yuav hnov Thawj Xib Fwb Thao-Yang cov lus sai sai tom ntej no.

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nej cov me nyuam thiab Tsev Kawm Ntawv Nokomis North Montessori.

 

Ntawm kev sib koom tes,

 

Joe Gothard, Tuam Thawj Xib Fwb