Return to Headlines

Txuj Ci Upper Campus Families Have Student With IEP Meeting

Txuj Ci Upper Campus Hmong families that have a student with IEP were encouraged to attend the meeting at Txuj Ci Lower Campus. Please click on the blue link for the flyer to register.

Txuj Ci Upper Campus cov niam txiv Hmoob uas muaj tub/ntxhais kawm ntawv, uas tau txais kev pab los ntawm IEP mus koom lub rooj sib tham nyob rau lub tsev qhia ntawv hu Txuj Ci Lower Campus. Yog koj xav paub kom meej, thov koj mus nyem cab ntawv xaiv hauv qab no thiab muab sau koj lub npe xa mus tais koj mus kom.

Txuj Ci Families With IEP