Return to Headlines

VIDEO: SPPS Family Forum - February 11, 2021

Superintendent Joe Gothard and other Saint Paul Public Schools leaders answered questions from families in a live online forum on Thursday, February 11, 2021. 

Watch a replay of the forum here:

Multilingual versions:

Read the Q&A here (PDF)


Caw Nej Koom Peb Kev Sib Ntsib Rau Hnub Thursday, lub Ob Hlis tim 11

Thov koom Tuam Thawj Xib Fwb Joe Gothard thiab ib txhia thawj coj hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv kev tshwm ntsej muag teb cov tsev neeg cov lus nug online rau hnub Thursday, lub Ob Hlis tim 11 no, thaum 6:30 txog 7:30 p.m.  Cov tsev neeg muaj lus nug dab tsi los nug tau.

Cov tsev neeg muaj lus nug dab tsi los nug tau rau thaum sib ntsib online ntsig txog qhov uas yuav rov mus kawm ntawv tim ntsej tim muag.  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg uas xav koom siv txoj kab no mus koom: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Qhov kev sib ntsib no yuav muaj txhais ua lus Piav Tes, lus Hmoob, lus Spanish thiab lus Xamalis. 


Acompáñenos en un foro para las familias el jueves 11 de febrero

Por favor únase al Superintendente Joe Gothard y otros líderes de las Escuelas Públicas de Saint Paul mientras responden preguntas de las familias en un foro en línea en vivo. El evento está programado para el jueves 11 de febrero  de 6:30 a 7:30 pm. Todas las preguntas de las familias son bienvenidas. 

Se invita a las familias a enviar preguntas en vivo durante la reunión sobre el regreso al aprendizaje en persona. Las familias de SPPS que deseen participar pueden hacer clic en este enlace:  https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Esta reunión estará disponible en idioma de señas americano (ASL) y en hmong, español y somalí. 


Nagala soo qaybgal Kulanka Qoyska Khamiista, February 11

Fadlan ku soo biir Isu Duwaha Guud Joe Gothard iyo hoggaamiyeyaasha kale ee Saint Paul Public Schools iyagoo uga jawaabaya su'aalaha qoysaska kulan toos oo online ah. Munaasabadda kulankan waxaa loo qorsheeyay Khamiista, February 11, laga billaabo 6:30 ilaa 7:30 fiidnimo. Dhammaan su'aalaha ka imanaya qoysaska waa la soo dhaweynayaa.

Qoysaska waxaa lagu casuumay inay si toos ah u soo gudbiyaan su'aalahooda inta lagu jiro kulanka ku saabsan ku noqoshada waxbarashada iskoolka ee qof ahaanta loo imaanayo. Qoysaska SPPS ee raba inay ka qayb qaataan kulankan way ku soo biiri karaan iyagoo isticmaalaya batoonkan: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Kulankan waxaa la keenayaa tarjumaannada luuqadaha American Sign Language (luuqadda dadka maqalku ku adag yahay), iyo Hmong, Isbaanish iyo af-Soomaali.


Karen (PDF)