Return to Headlines

A Change in Leadership at Bruce Vento Elementary School

Dear Bruce Vento Elementary School Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after three years as your principal, I have decided to retire at the end of this school year.

 

My respect and appreciation for Bruce Vento Elementary School students, families and staff made this a difficult decision.

 

I love coming to work, helping each student feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. Together, we successfully sustained a school culture of inclusion and community while always keeping relationships at the forefront of everything we do. I could not have accomplished so much without your support and for that I’m truly grateful.

 

My leadership team will identify members of our school community to be part of a small interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for principal candidate interviews in April. You will receive a communication from Mr. Collins detailing the hiring process and timeline in the coming weeks.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me. 

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last few years. I am always thankful when I hear from former students and staff about their time at Bruce Vento Elementary School. I will miss everyone who made my work so enjoyable.

 

Thank you.

Sincerely,

 

Laura Saatzer, Principal
Bruce Vento Elementary School


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Bruce Vento Elementary School,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv thiaj li sau tsab ntawv no los qhia rau nej hais tias tom qab uas kuv tau los ua nej tus thawj xib fwb tau peb lub xyoos, kuv yuav mus so hauj lwm thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Bruce Vento Elementary School cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm.

 

Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia. Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb tau tsim muaj ib qhov chaw kawm uas cia txhua hom tub ntxhais kawm ua ke thiab muaj kev sib raug zoo uas muab txoj kev phooj ywg ua qhov tseem ceeb ntawm txhua yam uas peb ua. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob peb tug neeg hauv peb lub tsev kawm ntawv los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib fwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj ua ke tham txog kev xam phaj cov neeg tuaj sib tw rau thaum lub Plaub Hlis. Mr. Collins mam li sau ntawv los qhia rau nej txog tus txheej txheem thiab lub caij nyoog nrhiav tus thawj xib fwb tshiab ob peb lub lim tiam tom ntej no.

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los nrhiav ntau lub cib fim rau nej mus ntsib thiab nrog nej tus thawj xib fwb tshiab tham, raws nraim li lub xeev cov lus sam fwm thiab cov lus qhia txog txoj kev noj qab haus huv, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog nej muaj lus nug txog tus txheej txheem no thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los. Kuv zoo siab heev txhua zaus thaum kuv hnov cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm yav dhau los tham txog lawv lub sij hawm nyob rau Bruce Vento School. Kuv yuav nco txhua tus uas ua rau kuv txoj hauj lwm txaus nyiam.

 

Ua tsaug.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

 

Laura Saatzer, Thawj Xib Fwb
Bruce Vento Elementary School


 

Qoysaska Qiimaha leh ee Bruce Vento Elementary School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaa waxaan idin ogeysiinayaa ka dib saddex sano oo aan ahaa maamulahaaga inaan go'aansaday inaan shaqada ka fariisto dhammaadka sannad-dugsiyeedkan.

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Bruce Vento Elementary School awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan.

 

Waxaan jeclahay imaatinka shaqada, caawinta arday kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna, iyo macallimiinteena dedaalka badan. Wadajir, waxaan ku guuleysannay inaan sii wadno dhaqan iskool oo ku saleysan talo la wada leeyahay iyo bulsho dhisid iyadoo aan marwalba ilaalinayno xiriirka cilaaqaadka oo kaalinta hore uga jiro wax walba oo aan qabanno. Wax badan kuma aan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Kooxda hoggaanka ii qaabilsan waxay aqoonsan doonaan xubno ka tirsan bulshada iskuulkeena inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Kaaliyaha Isu Duwaha Guud ee Iskoollada Andrew Collins ayaa bisha April gudaheeda isugu yeeri doono kooxda qaadaysa wareysiga maamulaha. Waxaad farriin ka heli doontaan Mr. Collin taasoo faahfaahinaysa habka shaqaalaynta iyo wakhtiga hawshan ay qaadaneyso toddobaadyada soo socda.

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kala duwan si aad ula kulantaan oo isu wareysataan maamulihiinna cusub annagoo raaceyna amarrada gobolka iyo talooyinka caafimaadka ka hor intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad wax su’aal ah ka qabtaan hawshan, fadlan ila soo xiriira.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba sannadihii la soo dhaafay. Waan ka mahadnaqaa mar walba oo aan farriin ka helo ardaydii hore iyo shaqaalihii hore iyagoo ka warramayo waayihii ay joogeen Bruce Vento Elementary School. Waan tebi doonaa qof kasta oo shaqadayda ka dhigay mid lagu farxo.

 

Mahadsanidiin.

 

Qaddarin badan,

 

Laura Saatzer, Maamulaha
Bruce Vento Elementary School


 

Estimadas familias de Bruce Vento Elementary School,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciarles que después de tres años como su directora, he decidido jubilarme al final de este año escolar.

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, las familias y empleados de Bruce Vento Elementary School hicieron de esta una decisión difícil.

 

Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar con nuestro dedicado personal y maestros. Juntos, mantuvimos con éxito una cultura escolar de inclusión y comunidad, manteniendo siempre las relaciones como lo más importante de todo lo que hacemos. No podría haber logrado tanto sin su apoyo y por eso estoy realmente agradecida.

 

Mi equipo de liderazgo identificará a los miembros de nuestra comunidad escolar para que formen parte de un pequeño equipo de entrevistas. El Superintendente Asistente Andrew Collins convocará al grupo para entrevistas con los candidatos a director en abril. Ustedes recibirán una comunicación del Sr. Collins detallando el proceso de contratación y el cronograma en las próximas semanas.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer e interactuar con su nuevo director, siguiendo las órdenes estatales y las pautas de salud, antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen preguntas sobre el proceso, comuníquense conmigo.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes y sus hijos durante los últimos años. Siempre estoy agradecida cuando escucho a ex alumnos y empleados sobre su tiempo en Bruce Vento Elementary. Extrañaré a todos los que hicieron que mi trabajo fuera tan agradable.

 

Gracias.

 

Atentamente, 

 

Laura Saatzer, Directora
Bruce Vento Elementary School


Karen: A Change in Leadership at Bruce Vento Elementary School