Return to Headlines

Information about Leadership Change Process at Bruce Vento Elementary

Dear Bruce Vento Elementary School Community,

 

We recently learned that Principal Laura Saatzer will be retiring after serving as the principal of Bruce Vento Elementary School for the past 3 years. I want to thank her for her investment and dedication to our students and families in Saint Paul and wish her all the best in retirement!

 

As we move forward in selecting the next principal of Bruce Vento Elementary, we want to make sure you are informed and involved.

 

Applicants were required to submit the following:

 • Resume - Including work history with dates, titles held, participation in organizations and key responsibilities of positions held.
 • Letter of Intent - Why they aspire to be a leader in SPPS and how their education and experience prepared them for this role.
 • Leadership Experience Essay(s)
 1. Describe a time when you developed and implemented an initiative resulting in student achievement gains (the example could range in scope from an initiative that you implemented in your classroom to a school-wide program).
 2. Describe your experience in the last three years, demonstrating how your actions positively impacted school culture and climate. In your response, please use the STAR format (Situation/Task, Action, and Results).

 

After submitting their applications, the candidates applications will be reviewed and qualified candidates will be invited to a school-level interview.

 

Next, we will conduct school-level interviews with a small team, including two Bruce Vento Elementary School parents, two Bruce Vento Elementary staff members, myself and a member of our Human Resources staff. This interview will take place on Friday, April 16, 2021.

 

Principal Saatzer will work with your school community to select the parent/community and staff representatives and two site-specific questions to be included in the interview no later than Tuesday, April 13, 2021. Our goal is to be able to announce the new leader to the staff and community by the end of April. 

 

Finally, once the new leader of Bruce Vento Elementary is selected, we will share a simple survey with families and staff. This online survey will serve as a great opportunity for the school community to share what you believe the most important priorities are for your new leader and identify what you are most proud of about your school. 

 

Thank you for supporting your child and Bruce Vento Elementary School.

 

Sincerely,

Andrew Collins
Assistant Superintendent


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Bruce Vento Elementary School,

 

Peb nyuam qhuav paub tias thawj xib fwb Laura Saatzer yuav mus so hauj lwm tom qab tau ua thawj xib fwb rau hauv Bruce Vento Elementary School tau muaj 3 xyoos. Kuv xav ua nws tsaug rau nws txoj kev nqis peev thiab kev mob siab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg hauv Xees Phos thiab thov kom nws tsuas ntsib txoj kev zoo rau thaum nws mus so hauj lwm xwb!

 

Thaum peb pib xaiv tus thawj xib fwb tom ntej no rau Bruce Vento Elementary, peb xav kom nej paub thiab muaj kev koom tes ua ntu zus. 

 

Cov neeg tso ntawv ua hauj lwm yuav tau muaj tej ntaub ntawv li hauv no:

 • Daim Ntawv Cob Zeem (resume) – Teev tej hauj lwm thiab hnub, lub npe hauj lwm, tej koom haum uas tau koom thiab tej kev thaj tsob ntawm cov hauj lwm uas tau ua yav tag los. 
 • Daim Ntawv Qhia Qhov Xav Tau (letter of intent) – Vim li cas lawv ho xav tau ua ib tug thawj rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv thiab lawv cov kev kawm thiab kev txawj npaj lawv li cas rau txoj hauj lwm no.
 • Sau ib daim ntawv qhia txog kev ua thawj coj yav tas los
 1. Qhia txog ib lub sij hawm uas koj tau tsim ib qho kev kawm los pab kom tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm nce (piv txwv li ib qho kev kawm rau hauv koj chav thiab dhau mus ua ib qho khoos kas kawm thoob plaws rau hauv cov tsev kawm ntawv). 
 2. Qhia txog koj txoj kev ua hauj lwm peb xyoos dhau los xws li tej uas koj ua tau zoo los pab rau tej kev lis kev cai thiab kev sib haum xeeb rau hauv tsev kawm ntawv. Koj cov lus teb, xav kom sau txog Lub Tsam Thawj/Tes Num, Qhov Ua Kiag, thiab Qhov Tiav (STAR format: Situation/Task, Action, and Results).

 

Tom qab xa lawv cov ntawv hauj lwm tuaj, peb yuav muab cov neeg tso ntawv ua hauj lwm cov ntawv los saib thiab yuav caw cov uas tsim nyog tuaj xam phaj rau hauv tsev kawm ntawv.

 

Tom qab ntawd, peb mam li xam phaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv nrog rau ib pab neeg tsis coob, xws li ob tug niam txiv hauv Bruce Vento Elementary, ob tug neeg ua hauj lwm hauv Bruce Vento Elementary, kuv tus kheej thiab ib tug neeg ua hauj lwm hauv Human Resources. Thawj qhov kev xam phaj yog nyob rau hnub Friday, lub Plaub Hlis tim 16, 2021.

 

Tus thawj xib fwb Saatzer yuav ua hauj lwm nrog nej lub tsev kawm ntawv los xaiv ib tug niam txiv/neeg zej zog thiab neeg ua hauj lwm los sawv cev nej lub tsev kawm ntawv thiab npaj ob nqe lus nug tshwj xeeb txog nej lub tsev kawm ntawv los siv rau hauv kev xam phaj tsis pub dhau hnub Tuesday, lub Plaub Hlis tim 13, 2021. Peb lub hom phiaj yog yuav tshaj tawm tus thawj coj tshiab rau cov neeg ua hauj lwm thiab neeg zej zog thaum lub Plaub Hlis yuav xaus.

 

Thaum kawg, thaum uas xaiv tau tus thawj coj tshiab rau Bruce Vento Elementary lawm, peb yuav xa ib co lus nug (survey) uas yooj yim los rau cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Qhov kev soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv thiab paub tias yam uas nej txaus siab tshaj txog nej lub tsev kawm ntawv yog dab tsi.

 

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Bruce Vento Elementary School.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

 

Andrew Collins
Assistant Superintendent


Bulshada Qaaliga ah ee Bruce Vento Elementary School, 

 

Waxaan dhowaan ogaannay in Maamule Laura Saatzer ay hawlgab noqon doonto ka dib markay maamule ka aheyd Bruce Vento Elementary School qaasatan 3-dii sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa inaan maamulaha uga mahadceliyo heellanaanteeda iyo dedaalkeeda ku aaddanaa ardeyda iyo qoysaska Saint Paul, oo waxaan markay hawl-gab noqoto maamulaha u rajeyn wanaag!

 

Haatan oo maamule cusub loo xuli doono Bruce Vento Elementary, waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in waalid ahaan lagu wargeliyo oo aad ku lug lahaatid xulashadan.

 

Maamuleyaasha soo codsaday shaqadan waxaa laga doonayay inay soo gudbiyaan waxyaabahan:

 • Sooyaalkooda shaqo - oo ay ku jirto taariikhda shaqooyinkii hore, xilalkii hore, ka qeyb-qaadashada hawlo ururo maxalli ah iyo masuuliyado iyo jagooyin muhiim ah oo ay ka hayeen ururada.
 • Warqadda Rabitaanka Shaqada - Sababta ay ugu hamminayaan inay hoggaamiye ka noqdaan SPPS iyo sida ay waxbarashadooda iyo khibradahooda ugu soo diyaariyeen gudashada xilkan.
 • Qoraal Curis ah oo ku Saabsan Khibraddooda Xag Hoggaamin ah
 1. Sharraxaad ku saabsan wakhti aad sameysay oo aad fulisay hindise keenay guulo ay ardeydu gaartay (tusaalaha wuxuu u dhaxeyn karaa hindise aad ka hirgelisay fasalkaaga gudihiis iyo ilaa barnaamij heer iskool saameeyay).
 2. Sharraxaad ka bixi khibradahaaga seddexdii sano ee la soo dhaafay, adigoo muujinaya sida ficilladaadu ay si togan u saameeyeen dhaqanka iyo jewiga iskoolka. Markaad jawaabeysid, fadlan isticmaal qaabka STAR (Xaalad/Hawl, Waxqabad, iyo Natiijo).

 

Ka dib markii ay soo diraan codsiyadooda, araajida musharixiinta dib ayaa loo eegi doonaa oo waxaa musharrixiinta u qalma lagu casuumayaa wareysi ka dhacayo iskoolka.

 

Marka xigta, waxaynu sameyn doonnaa wareysiyo ka dhacayo iskoolka oo ay qaadayaan koox yar oo ay ku jiraan laba waalid oo ka socda Bruce Vento Elementary, laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha Bruce Vento Elementary, iyo aniga iyo xubin ka tirsan shaqaalaha Xafiiska Shaqada. Wareysigan wuxuu dhacayaa Jimce, April 16, 2021.

 

Maamule Saatzer ayaa la shaqeyn doonto bulshada iskoolkaaga si loo xusho qof ah waalid ama ka tirsan bulshada iyo qof shaqaale ah. Laba su'aalood oo iskoolka qaas u ah ayaa lagu dari doonaa wareysiga ugu dambeyn Talaadada, April 13, 2021. Yoolkayagu waa inaan shaqaalaha iyo bulshada iskoolka u sheegno hoggaamiyaha cusub ee aynu qaadanno dhammaadka April. 

 

Ugu dambeyn, marka Bruce Vento Elementary loo xusho hoggaamiye cusub, feker-ururiye yar ayaan la wadaageynaa qoysaska iyo shaqaalaha. Feker-ururiyahan khadka internetka lagu qaadnayo waxay fursad weyn u tahay inay bulshada iskoolka nala wadaagaan waxa ay rumeysan yihiin inay mudnaanta koowaad u tahay hoggaamiyahooda cusub iyo inay noo sheegaan waxyaabaha ay iskoolkooda ku jecel yihiin. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Bruce Vento Elementary School.

 

Qaddarin badan,Andrew Collins
Kaaliyaha Isu Duwaha Guud ee Degmada


Estimada comunidad de Bruce Vento Elementary School,

 

Recientemente nos enteramos que la directora Laura Saatzer se jubilará después de ser la directora de Bruce Vento Elementary School por los últimos 3 años. ¡Deseo darle las gracias por su inversión y dedicación a nuestros estudiantes y familias en Saint Paul y desearle lo mejor en su jubilación!

 

A medida que seguimos adelante con la selección del siguiente director para Bruce Vento Elementary, queremos asegurarnos que usted esté informado e involucrado. 

 

Los postulantes debieron enviar lo siguiente:

 

 • Currículum Vitae - Incluyendo historial laboral con fechas, cargos, participación en organizaciones y responsabilidades claves en el puesto.
 • Carta de intención- Por qué aspiran a ser líderes en SPPS y cómo su educación y experiencia los prepararon para este rol.
 • Ensayo(s) de experiencia en liderazgo:
 1. Describa un momento en el que desarrolló e implementó una iniciativa que resultó en ganancias en el desempeño de los estudiantes (el alcance del ejemplo podría variar desde una iniciativa que implementó en su salón de clases hasta un programa para toda la escuela).
 2. Describa su experiencia en los últimos tres años, demostrando cómo sus acciones impactaron positivamente la cultura y el clima escolar. En su respuesta, utilice el formato STAR (Situación/Tarea, Acción y Resultados).

 

Después de postular, las solicitudes de los candidatos serán revisadas y los candidatos que califiquen serán invitados a una entrevista a nivel escolar.

 

Luego, realizaremos entrevistas a nivel escolar con un pequeño equipo, que incluye a dos padres de Bruce Vento Elementary, dos empleados de Bruce Vento Elementary, un miembro del departamento de Recursos Humanos y yo. Esta entrevista tendrá lugar el viernes 16 de abril del 2021.

 

La directora Saatzer trabajará con su comunidad escolar para seleccionar a representantes de padres/comunidad y empleados y dos preguntas específicas de la escuela que se incluirán en la entrevista a más tardar el martes 13 de abril, 2021. Nuestro objetivo es poder anunciar al nuevo líder a los empleados y la comunidad a finales de abril.

 

Finalmente, una vez que se seleccione al nuevo líder de  Bruce Vento Elementary, compartiremos una simple encuesta con las familias y empleados. Esta encuesta en línea servirá como una gran oportunidad para que la comunidad escolar comparta lo que cree que son las prioridades más importantes para su nuevo líder e identifique de qué está más orgulloso de su escuela.

 

Gracias por apoyar a su niño y a Bruce Vento Elementary School.

 

Atentamente,Andrew Collins
Superintendente Asistente


Karen: Information about Leadership Change Process at Bruce Vento Elementary