Return to Headlines

Bruce Vento Elementary Announces New Principal

Dear Bruce Vento Elementary School Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Bruce Vento Elementary School. Please join me in welcoming Nicky Napierala as your school’s new principal beginning in the 2021-22 school year.

 

Ms. Napierala brings a variety of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has served students for more than 25 years as a classroom teacher, intervention specialist, instructional coach, principal intern, and most recently, as assistant principal at Skyview Middle School in the ISD 622, North Saint Paul, Oakdale, Maplewood School District. 

 

Ms. Napierala understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each student brings. She is an equity leader who values communication and works hard to provide access and opportunity for all students. Ms. Napierala looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Bruce Vento Elementary School.

 

Ms. Napierala has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in elementary education from the University of Wisconsin-Stevens Point, a Master of Arts degree in curriculum and instruction from Hamline University and an education administration licensure from Hamline University.

 

Principal Laura Saatzer and Ms. Napierala will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://forms.gle/Kkbz5gf79qWTZziZ9). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Ms. Napierala, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. 

 

Thank you for supporting your child and Bruce Vento Elementary School. 

 

Sincerely,

Superintendent Gothard signature

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Bruce Vento Elementary School,   

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Bruce Vento Elementary School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Nicky Napierala uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2021-22 mus.

 

Ms. Napierala muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws twb ua hauj lwm pab cov tub ntxhais kawm ntawv tau tshaj 25 lub xyoos lawm. Yav tas los nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv, ib tug kws pab tshwj xeeb, kws cob qhia, tus thawj xib fwb uas los ua ib ntus, thiab nyuam qhuav tsis ntev los no, nws yog tus lwm thawj xib fwb hauv Skyview Middle School rau koog tsev kawm ntawv ISD 622, hauv North Saint Paul, Oakdale, Maplewood School District. 

 

Ms. Napierala nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb. Nws yog ib tug thawj coj ncaj ncees uas saib txoj kev sib txuas lus muaj nqis thiab rau siab ua hauj lwm los pab kom muaj txoj hau kev thiab cib fim rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv. Nws zoo siab yuav koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog los ua tes dej num uas zoo heev hauv Bruce Vento Elementary School txuas ntxiv mus.

 

Ms. Napierala muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab qhia ntawv rau hauv theem qis los ntawm University of Wisconsin-Stevens Point thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts Degree) rau fab sau cov ntaub ntawv uas npaj coj mus qhia thiab kev qhia ntawv los ntawm Hamline University thiab tau nws daim ntawv tso cai ua thawj coj rau hauv tsev kawm ntawv los ntawm Hamline University.

 

Thawj xib fwb Laura Saatzer thiab Ms. Napierala nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb cov lus nug hauv daim ntawv soj ntsuam luv luv uas nyob rau hauv qhov link no https://forms.gle/TqQ4xj7wMdNwSrV87. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv. 

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los txiav txim siab nrhiav ob peb lub sij hawm txawv rau nej mus ntsib thiab tham nrog Ms. Napierala, raws li lub xeev cov lus sam hwm thiab kev qhia txog txoj kev noj qab haus huv, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. 

 

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Bruce Vento Elementary School. Zoo Siab,

Joe Gothard
Superintendent


Estimada comunidad de Bruce Vento Elementary, 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a un nuevo líder para Bruce Vento Elementary.  Por favor acompáñenme en darle la bienvenida  a Nicky Napierala   como su nueva directora comenzando el año escolar 2021-22.

 

La Sra. Napierala tiene mucha experiencia en ayudar a que todos los niños se sientan representados y aceptados por ser cómo son. Ella ha trabajado por más de 25 años con estudiantes como maestra del salón de clases, especialista de intervenciones, capacitadora de instrucción, directora en práctica y recientemente, como subdirectora de Skyview Middle School en el distrito escolar 622, North Saint Paul, Oakdale, Maplewood. 

 

La Sra. Napierala comprende la importancia de colaborar con empleados y familias y acoge los talentos únicos de cada estudiante. Ella es una líder de equidad que valora la comunicación y trabaja arduamente para brindar acceso y oportunidades a todos los estudiantes. La Sra. Napiernala está emocionada de  trabajar junto a las familias, estudiantes, empleados y la comunidad para continuar el gran trabajo en Bruce Vento Elementary School.

 

La Sra. Napierala tiene excelentes calificaciones académicas, con un título de Bachillerato en CIencias en educación primaria de University of Wisconsin-Stevens Point, una Maestría de Artes en currículo e instrucción de Hamline University y una licencia en administración educacional de Hamline University.

 

La directora Laura Saatzer y la Sra. Napiernala trabajarán juntas para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo el próximo año escolar. Para ayudar, por favor tómese un momento para completar una corta encuesta  (https://forms.gle/J4YdCVAXrkSVADGW9). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nuevo director comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para que conozcan a la Sra. Napiernala, siguiendo las órdenes estatales y pautas de salud, antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen preguntas, por favor contáctenme en el 651-767-8152. 

 

Gracias por apoyar a su niño y a Bruce Vento Elementary School. 

 

Atentamente,

Joe Gothard

Superintendente


Bulshada Qiimaha leh ee Bruce Vento Elementary School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay iskoolka Eastern Heights Elementary School. Fadlan ila soo dhaweeya Nicky Napierala oo noqonayo maamulaha cusub ee iskoolkaaga laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2020-21.

 

Ms. Napierala waxay leedahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Waxay u shaqeysay ardayda macallin ahaan in ka badan 25 sano, waxay kaloo aheyd khabiir caawiyo ardayda caawinta goonida ah u baahan, tababare waxbarasho, maamule-suge, iyo iyadoo ugu dambeyn ahayd maamule ku-xigeenka Skyview Middle School ee degmada ISD 622, North Saint Paul, Oakdale, Maplewood School DIstrict. 

 

Ms. Napierala waxay fahansan tahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inay la sameyso shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah ee arday walba. Waa hoggaamiye u dooddo sinnaanta waxbarasho taasoo qiimeyso xiriirka iyo la hadalka qoysaska, waxayna ku dedaashaa inay inay u sameyso marin oo ay fursad siiso dhammaan ardayda. Ms. Napierala waxay ku faraxsan tahay inay la shaqeyso qoysaska, ardayda, shaqaalaha, iyo bulshada oo ay sii wado shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay iskoolka Bruce Vento Elementary School.

 

Ms. Napierala waxay leedahay aqoon tayo sare leh iyadoo shahaadada koowaad ku soo qaadatay Bachelor of Arts ah macallinnimada dugsiyada hoose (University of Wisconsin-Stevens Point), shahaadada labaadna waa Master of Arts ah manhaj-dejinta iyo waxbaridda (Hamline University), waxay kaloo soo diyaarisay laysinka maamulidda waxbarashada (Hamline University).

 

Maamulaha iskoolka Laura Saatzer iyo Ms. Napierala waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa kala-guur sahlan iyo in si fiican ay u billaabato waxbarashada sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad u caawisid, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban: https://forms.gle/edKKJNVG6AYy9ucj7. Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo inuu maamuluhu fahmo waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga.

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Ms. Napierala annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Bruce Vento Elementary School. 

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Isu-Duwaha Guud