Return to Headlines

An Important Message from Principal Scott Masini

Dear Bruce Vento Elementary School Community, 

 

I’m writing to share news that may come as a surprise. With mixed emotions, I have decided to pursue a new leadership opportunity as an elementary principal in San Marcos, Texas. 

 

My respect and appreciation for Bruce Vento’s students, families and staff made this a difficult decision. I have loved coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. Together, we have become a true school community by strengthening our community partnerships, transforming our school into an inclusive learning environment, and most recently, setting up a new math initiative for the fall that will help each child succeed. 

 

Change is never easy, but our leadership team will identify members of our school community to be part of a small interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for candidate interviews at the end of this month. A new principal is expected to be announced in early July. You will have a chance to meet your new principal a school event to be scheduled before school starts in the fall. 

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your children over the last five years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Bruce Vento enjoyable every day. Thank you all.

 

Sincerely, 

 

Scott Masini, Principal
Bruce Vento Elementary


Nyob zoo txog sawv daws hauv Tsev Kawm Ntawv Bruce Vento Theem Qis, 

 

Kuv sau ntawv qhia ib qhov xov tshiab uas tej zaum yuav ua kev ceeb los rau nej. Muaj kev xav sib xyaw ntxaws, kuv tau txiav txim siab mus txais ib txoj haum lwm tshiab uas yog ua ib tug thawj xib hwb rau tsev kawm ntawv theem qis nyob rau hauv San Marcos, Texas lawm. 

 

Kuv txoj kev hwm thiab nco txiaj ntsim rau Bruce Vento cov tub ntxhais kawm, cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm ua rau kuv txiav txim siab nyuaj kawg. Kuv nyiam tuaj ua hauj lwm, pab txhua tus me nyuam kom muaj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog cov neeg ua hauj lwm thiab xib hwb uas mob siab rau lub luag hauj lwm. Ntawm txoj kev sib pab, peb yog ib lub tsev kawm hauv zej zos tseeb los ntawm peb lub zej zos kev sib txhawb, peb lub tsev kawm hloov mus ua ib lub uas muaj kev kawm tsis sib cais, thiab ib qhov uas nyuam qhuav muaj, yog teeb ib cov kev kawm leb kom zoo rau lub caij nplooj zeeg uas yuav los nov kom pab tau rau txhua tus tub ntxhais kawm txoj kev vam meej. 

 

Kev hloov yeej tsis yooj yim, tiam sis peb pab thawj coj li mam xaiv ib cov tswv cuab hauv peb lub tsev kawm los ua ib pab ntxig nug. Tus lwm thawj xib hwb Andrew Collins li mam teem lawv tuaj ua ke nrhiav tus thawj xib hwb rau thaum lub hli nov xaus. Npaj tias yuav qhia tau tus thawj xib hwb tshiab los rau nej paub rau thaum lub Xya Hli xiab. Nej yuav muaj caij ntsib tus thawj xib hwb tshiab rau thaum uas tseem yuav teem muaj sib txoos rau tim tsev kawm ua ntej pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. 

 

Ua tsaug uas nej tau muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm rau nej thiab nej cov me nyuam tsib xyoos dhau los. Kuv yuav nco cov tub ntxhais kawm, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txaus siab ua hauj lwm rau hauv Bruce Vento txhua hnub. Ua tsaug rau sawv daws. 

 

Zoo siab, 

 

Scott Masini, Thawj xib hwb
Bruce Vento Elementary


 

BruceVento PrincipalLeaving 6.19.18 FINAL Karen by SPPS_News on Scribd