Return to Headlines

Leadership Change at Washington

March 25, 2022

 

Dear Washington Technology Magnet Community,

Washington leadership team - Elias Oguz and Mindy McBride

 

I am writing to inform you of some upcoming changes to the leadership team at Washington Technology Magnet School. First, I want to share the new administrative structure for the 2022-23 school year. Washington is the largest school building in the district. In order to better support enrollment, the middle school model, and the new 8/2 schedule, we will have a middle school administrative team and a high school administrative team. The middle school administrative team will consist of a principal and two assistant principals. The high school administrative team will consist of a principal and three assistant principals.

 

Second, Principal Bonnick is taking a different administrative position with Saint Paul Public Schools next year. Principal Bonnick’s last day at Washington is June 30, 2022. I’d like to personally thank Principal Bonnick for her years of service in supporting the Washington Tech community. 

 

For the 2022-23 school year, I am pleased to announce that Elias Oguz will be the high school principal. Principal Oguz was a math teacher and secondary principal, and most recently was the principal at Barack and Michelle Obama Elementary. Mindy McBride will be the middle school principal. Principal McBride has been a principal at Global Art Plus and most recently at Parkway. Both of these leaders bring a wealth of knowledge and experience to the Washington community. You can expect an introduction letter from both principals in the near future.

 

Please join me in welcoming Principal Oguz and Principal McBride as your school’s new principals beginning in the 2022-23 school year.

 

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog Washington Technology Magnet cov tsev neeg,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej txog qee yam kev hloov thawj coj uas yuav muaj tshwm sim tom ntej no nyob rau hauv Washington Technology Magnet School. Qhov thib ib, kuv xav qhia rau nej txog peb cov kev teeb tsa thawj coj tshiab rau xyoo 2022-23. Washington yog lub tsev kawm ntawv loj tshaj plaws hauv peb koog tsev kawm ntawv. Yuav kom txhawb tau txoj kev uas tub ntxhais tuaj teev npe kawm ntawv, tus qauv kawm hauv theem nrab, thiab lub sij hawm kawm 8/2, peb yuav muaj ib pab thawj coj rau hauv theem nrab thiab ib pab rau hauv theem siab. Nyob rau hauv theem nrab yuav muaj ib tug thawj xib fwb thiab ob tug lwm thawj xib fwb. Nyob rau hauv theem siab yuav muaj ib tug thawj xib fwb thiab peb tug lwm thawj xib fwb. 

 

Qhov thib ob, Thawj Xib Fwb Bonnick yuav mus ua thawj coj rau lwm qhov hauv Saint Paul Public Schools rau lwm xyoo. Hnub kawg rau nws kev ua hauj lwm hauv Washington yog lub Rau Hli tim 30, 2022. Kuv xav ua tsaug rau Thawj Xib Fwb Bonnick rau nws txoj kev pab cuam thiab txhawb nqa Washington Tech tau ntau xyoo.

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias Elias Oguz yuav los ua tus thawj xib fwb rau hauv theem siab rau xyoo kawm ntawv 2022-23. Yav tas los, Thawj Xib Fwb Oguz yog ib tug xib fwb qhia lej thiab thawj xib fwb rau hauv theem ob, thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus thawj xib fwb rau Barack and Michelle Obama Elementary. Mindy McBride yuav los ua tus thawj xib fwb rau hauv theem nrab. Yav tas los, Thawj Xib Fwb McBride yog tus thawj xib fwb rau Global Art Plus thiab nyuam qhuav tsis ntev no nws yog tus thawj xib fwb nyob rau hauv Parkway. Ob tug thawj coj no muaj kev txawj kev paub ntau yam uas yuav coj los txhawb Washington lub zej zos. Tsis ntev tom ntej no nkawv yuav sau ntawv los qhia txog nkawv tus kheej rau nej.

 

Thov nej nrog kuv tos txais Thawj Xib Fwb Oguz thiab Thawj Xib Fwb McBride uas yog ob tug thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard
Superintendent


Estimada comunidad de Washington Technology Magnet,

 

Les escribo para informarles sobre algunos cambios en el equipo de liderazgo de Washington Technology Magnet School. Primero, quiero compartir la nueva estructura administrativa para el año escolar 2022-23. Washington es el edificio escolar más grande del distrito. Para apoyar mejor la matriculación de estudiantes, el modelo de escuela intermedia y el nuevo horario 8/2, tendremos un equipo administrativo de escuela intermedia y un equipo administrativo de escuela secundaria. El equipo administrativo de la escuela intermedia consistirá de un director y dos subdirectores. El equipo administrativo de la escuela secundaria estará compuesto por un director y tres subdirectores.

 

En segundo lugar, la directora Bonnick tomará un puesto administrativo diferente en las Escuelas Públicas de Saint Paul el próximo año. El último día de la directora Bonnick en Washington es el 30 de junio del 2022. Me gustaría agradecer personalmente a la directora Bonnick por sus años de servicio apoyando a la comunidad de Washington Tech.

 

Para el año escolar 2022-23, me complace anunciar que Elias Oguz será el director de la escuela secundaria. El director Oguz fue maestro de matemáticas y director de secundaria, y recientemente fue director de  Barack and Michelle Obama Elementary. Mindy McBride será la directora de la escuela intermedia. La directora McBride ha sido directora en Global Art Plus y recientemente en Parkway. Ambos líderes aportan una riqueza de conocimientos y experiencia a la comunidad de Washington. Pueden esperar una carta de presentación de ambos directores próximamente.

 

Acompáñenme en darles la bienvenida al director Oguz y la directora McBride como los nuevos directores de su escuela a partir del año escolar 2022-23.

 

Juntos,

 

Joe Gothard
Superintendente


Bulshada Qiimaha leh ee Washington Technology Magnet,

 

Waxaan warqaddan idinkugu soo qorayaa inaan idin ogeysiiyo isbeddellada ku soo socdo kooxda hoggaanka ee Washington Technology Magnet School. Marka hore, waxaan rabaa inaan idinla wadaago qaab-dhismeedka maamulka cusub ee sannad-dugsiyeedka 2022-23. Dugsiga Washington waa iskoolka dhismo ahaan ugu weyn degmada. Si loo taageero tirada isdiiwaangalinta, qaabka dugsiga dhexe, iyo jadwalka cusub ee 8/2, waxaynu yeelan doonnaa koox maamusho dugsiga dhexe iyo koox maamusho dugsiga sare. Kooxda maamusho dugsiga dhexe waxay ka koobnaan doonaan maamule iyo labo maamule-ku-xigeenno. Kooxda maamusho dugsiga sare waxay ka koobnaan doonaan maamule iyo saddex maamule-ku-xigeenno.

 

Tan labaad, Maamule Bonnick waxay sannadka soo socda aqbashay jago kale oo maamul taasoo ah isla Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Maamule Bonnick maalinta ugu dambeysa ee shaqadeeda Washington waa June 30, 2022. Waxaan jeclaan lahaa inaan shakhsi ahaan uga mahadceliyo maamule Bonnick sannadihii ay u adeegtay bulshada Washington Tech. 

 

Sannad-dugsiyeedka 2022-23, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Elias Oguz uu noqon doono maamulaha dugsiga sare. Maamule Oguz waxa uu soo noqday macallin xisaabeed iyo maamule dugsi sare, waxaana u dambeeyay uu ahaa maamulaha dugsiga Barack iyo Michelle Obama Elementary. Mindy McBride ayaa noqon doonta maamulaha dugsiga dhexe. Maamule McBride waxa ay maamule ka aheyd Global Art Plus iyo markii u dambeysayna dugsiga Parkway. Labadan hoggaamiye waxay bulshada Washington u soo kordhinayaan aqoon ballaaran iyo khibrad badan. Waxaad naga filan kartaan warqad isbarasho oo idiin kaga timaadda labadaan maamule mustaqbalka dhow.

 

Fadlan ila soo dhaweeya Maamule Oguz iyo Maamule McBride oo noqonayo maamulayaasha cusub ee iskoolkiinna laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2022-23.

 

Wadashaqeyn Wacan,

 

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud