Our Daily Schedule/ Peb Daim Sij Hawm Txhua Hnub

Ms. GaoShue’s Class Schedule

Xib Fwb Nkauj Swm Chav Daim Sij Hawm Txhua Hnub

8:15 - 8:30 Breakfast/ Noj Tshais

8:30 - 8:45 Morning Meeting/ Sij Hawm Sib Fim

8:45 -9:05 Math Review/ Leb Kawm Dua

9:05 - 9:55 Specialists

9:55 - 10:55 Math Workshop/ Sij Hawm Kawm Leb

10:55 - 11:50 English Reader's Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ntawv Askiv

11:50 - 12:35 Writer's Workshop/ Sij Hawm Sau Ntawv

12:35 - 1:05 Lunch/ Noj Sus

1:05 - 1:25 Recess/ Ua Si Nraum Zoov

1:25 - 2:25 Hmong Reader's Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ntawv Hmoob

2:25 - 2:50 Social Studies/ Social Emotional Learning/ Skills

2:50 - Closure/ Sij Hawm Xaus Kev Kawm

3:00 - Dismissal/ Mus Tsev