Our Daily Schedule/ Peb Daim Sij Hawm Txhua Hnub

Ms. GaoShue’s Class Schedule

Xib Fwb Nkauj Swm Chav Daim Sij Hawm Txhua Hnub

7:15 - 7:30 Breakfast/ Noj Tshais

7:30 - 7:45 Morning Meeting/ Sij Hawm Sib Fim

7:45 -8:20 Social Studies/ Social Emotional Learning/ Skills 

8:20 - 9:10 Specialists

9:10 - 10:15 English Reader's Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ntawv Askiv

10:15 - 11:15 Math Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ua Leb

11:15 - 11:25 Math Review/ Leb Kawm Dua

11:25 - 12:05 Writer's Workshop/ Sij Hawm Sau Ntawv

12:05 - 1:25 Recess/ Ua Si Nraum Zoov

12:25 - 12:55 Lunch/ Sij Hawm Noj Sus

12:55 - 1:50 Hmong Reader's Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ntawv Hmoob

1:50 - Closure/ Sij Hawm Xaus Kev Kawm

2:00 - Dismissal/ Mus Tsev