• WE ARE GETTING OUR NEW FOOD TRUCK READY FOR SUMMER!
   
  Food Truck
   
   
  The School Lunch Heroes will serve fresh, hot meals at Saint Paul parks and community centers all summer long! Check back on June 1st for a schedule of times, locations and special events.

   English

   • Free Summer Meals for Kids 18 and Under

    Summer meals are available at NO COST to kids 18 and under, or those over 18 with a disability enrolled in a school program. Meals will be served at parks and community spaces, starting June 14.

    New This Summer

    Visit Nutrition Services’ new food truck! We will serve free meals to kids 18 and under, or those over 18 with a disability enrolled in a school program. Meals must be consumed on site. We are excited to see you there!

   Spanish

   • Comidas gratis para niños hasta los 18 años

    Las comidas de verano están disponibles SIN COSTO para niños hasta los 18 años,o mayores de 18 años con una discapacidad que estén matriculados en un programa escolar. Las comidas se servirán en parques y espacios comunitarios a partir del 14 de junio.

    Nuevo este verano

    ¡Visite el nuevo camión de comida de Servicios de Nutrición! Serviremos comidas gratis a niños menores de 18 años o mayores de 18 años con una discapacidad que estén matriculados en un programa escolar. Las comidas deben consumirse en el lugar. ¡Estamos emocionados de verlos ahí!

   Hmong

   • Cov Me Nyuam 18 Xyoo Rov Hauv Noj Mov Dawb Lub Caij Ntuj Sov

    Lub caij ntuj sov no muaj noj mov TSIS THEM NQI rau cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo rov hauv los sis cov tshaj 18 xyoo uas lub cev tsis muaj zog thiab kawm ib qhov khoos kas hauv tsev kawm ntawv.  Yuav muaj noj mov rau hauv cov tiaj ua si thiab tej qhov chaw hauv zej zos, pib lub Rau Hli tim 14.

    Tej Yam Tshiab Lub Caij Ntuj Sov No

    Mus saib Qhov Chaw Noj Mov lub tsheb thauj khoom noj!  Peb yuav pub mov rau cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo rov hauv, los sis cov tshaj 18 xyoo uas lub cev tsis muaj zog thiab kawm ib qhov khoos kas hauv tsev kawm ntawv noj dawb.  Yuav tsum muab cov zaub mov noj kom tag rau hauv qhov chaw noj mov.  Peb xyiv fab hlo yuav ntsib nej rau tod!

   Somali

   • Cunto Bilaash ah ee Xagaaga oo loogu talagalay Carruurta ah 18 jir iyo Wixii ka yar

    Cuntooyinka xagaaga ayay QIIMO LA'AAN ku heli karaan carruurta da'doodu tahay 18 jir iyo wixii ka yar, ama carruurta ka weyn 18 jirka ee naafada ah kuwaasoo ka diiwaangashan barnaamijyada iskoollada. Cuntada waxaa laga bixin doonaa jardiinooyinka magaalada iyo goobaha bulshada laga billaabo June 14.

    Arrin Cusub Xagaagan

    Booqo gaadiidka cusub ee cuntada keeno ee xarunta Adeegyada Nafaqada! Waxaynu cunto bilaash ah siin doonnaa carruurta ah 18 jir iyo wixii ka yar, ama kuwa ka weyn 18 sano ee naafada ah ee ka qoran barnaamijyada iskoollada. Cuntada waa in lagu cunaa isla goobta. Waan ku faraxsannahay inaan halkaas kugu aragno!

   Karen